ДОКУМЕНТИ

Нормативна база на Република България

I. Закони и подзаконови актове

1. Закон за енергийната ефективност

Закон за енергийната ефективност

1.1. Наредби към Закона за енергийна ефективност

НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица

Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица

НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Форми за отчет

1. Форма за годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ (за органите на държавната власт и местното самоуправление)

2. Указания за изготвяне на програми за енергийна ефективност

3. Форма за отчет на управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

4. Форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 68, ал. 2 и ал.3 и чл. 63 от ЗЕЕ

5. Форма за предоставяне на информация от търговците с природен газ

6. Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители

7. Форма за предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл.44, ал. 1 и чл. 60, ал.1 от ЗЕЕ

8. Програма към информационната форма (FEM)

9. Указания за попълване на списъци съгласно чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 58, ал 1 от ЗЕЕ

10. Декларация за годишно потребление на енергия на промишлена система

 

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания и приложенията към нея

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания и приложенията към нея.

НАРЕДБА № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране

НАРЕДБА № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране

Искания

Пояснения

 • Таксата за вписване в регистъра „на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания” по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ е 60 лв.
 • Таксата за вписване в регистъра „на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания” по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ е 60 лв.
 • Съгласно чл.4б от Закона за държавните такси заинтересованата страна подава искане за възстановяване на недължимо платена такса в деловодството на АУЕР. Искането задължително съдържа основание и мотиви, банковата сметка /IBAN, банковия код и банката/, по която ще се възстановят недължимо платените такси, печат на лицето/заинтересована страна/, подпис на представляващия.
 • Банкова сметка, по която се внасят таксите, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от АУЕР за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, считано от 22.01.2015г.:
  IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01
  BIC : BNBGBGSD
  Българска народна банка
  София, пл. "Александър I"
  АУЕР не е регистрирана по ЗДДС

Декларации

Декларации по чл. 43, ал. 1, т. 2, по чл. 43, ал. 2, т. 2 и по чл. 59, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ

Декларации по чл.43, ал. 4 и по чл. 59, ал. 2 от ЗЕЕ

Декларации по чл. 12, ал. 7 от Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г.

1.2. Национални планове за действие по ЕЕ

1.3. Списъци

1.3.1. Поименни списъци на задължените лица по чл.10 ал.1 от ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания (ПОИМЕННИ СПИСЪЦИ на задължените лица и техните индивидуални цели по Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г.):

1.3.2. Списък на университетите, в които се извършва обучението за сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност

2. Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за енергията от възобновяеми източници

2.1. Наредби към към Закона за енергията от възобновяеми източници

Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Обн. - ДВ, бр. 84 от 28.10.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Приложение по чл. 4, ал. 3

2.5. Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ

Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи

Списък по чл. 21 от ЗЕВИ
(428 записи)
Име  Удостов. №  Обучаваща институция  Професия  Част от професия  Специалност  Степен  Фирма 
Александър Стефанов Шенков№ 03-03/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Александър Василев Алексиев№ 04-04/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Адам Пейчев Мърваков№ 02-02/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Атанас Христов Терзиев№ 05-05/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Борис Рангелов Атанасов№ 06-06/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Веселин Драгомиров Бояджиев№ 08-08/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Веселин Христов Радулов№ 07-07/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Даниел Господинов Господинов№ 09-09/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Валериев Калинов№ 10-10/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Николов Иванов№ 11-11/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Malcoci Ion№ 01-01/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Йордан Стефанов Христов№ 12-12/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Камен Филипов Колев№ 13-13/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Момчил Иванов Пашев№ 14-14/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Недко Недков Киров№ 15-15/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Румен Христов Петров№ 16-16/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Александър Назаров Ризов№ 17-17/17.09.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Георги Христов Камалиев№ 18-18/17.09.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Радославов Митков№ 20-20/17.09.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Петков Петев№ 19-19/17.09.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Стр. 1 / 22
<<Първа <Предишна 1 2 3 4 5 Следваща> Последна>>