Списъци

Национална система за енергийна ефективност - сертифицирани сгради

Поименни списъци на задължените лица по чл.10 ал.1 от ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания (ПОИМЕННИ СПИСЪЦИ на задължените лица и техните индивидуални цели по Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г.):

Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермалнисистеми

Списък на сгради държавна собственост, използвани от държавната администрация, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 4 от ЗЕЕ, актуален към 01.01.2017 г


Общински програми за енергийна ефективност по чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ и общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива по чл. 9 от ЗЕВИ