Списъци

Национална система за енергийна ефективност - сертифицирани сгради

Поименни списъци на задължените лица по ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания:


Списък на задължените лица и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания през 2018 г., предаден в Министерство на енергетиката с изх. № РД-08-184/30.03.2018 (МЕ Вх. № Е-12-00-146/30.03.2018).

Списъкът е предоставен в съответствие с изискванията на Закон за енергийна ефективност като приложение на Годишния отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) през 2017 г., изготвен от АУЕР. Годишният отчет на НПДЕЕ, както и списъка към него, следва да бъдат утвърдени от Министерски съвет.

Индивидуалните цели на задължените лица са определени въз основа на декларираните от тях продажби на енергия към краен потребител през предходната година, като за 2018 г. целите са намалени с оценката на енергийните спестявания на алтернативната мярка - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Таблица 3.1.1-7 от НПДЕЕ актуализация 2017). Индивидуалните цели на лицата в списъка са съобразени с кумулативния характер на задължението, като общата цел на всяко лице за 2018 г. отразява кумулативно неизпълнението на индивидуалната му цел през 2017 г. (вече утвърдена от МС)

Данните за изпълнението, респективно неизпълнението, на индивидуалните цели на задължените лица през 2017 г. са актуални към 30 март 2018 г. Процесът на доказване на енергийните спестявания, постигнати от задължените лица, чрез издаване на удостоверения, е текущ. Във връзка с това данните за реалното и доказано чрез удостоверения за енергийни спестявания изпълнение на Националната схема за задължения ще се променят в зависимост от процеса на доказване на спестяванията от задължените лица и ще бъдат актуализирани текущо. Актуална информация за изпълнението на индивидуалните задължения на търговците с енергия ще бъде публикувана на Интернет страницата на АУЕР.


Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермалнисистеми

Списък на сгради държавна собственост, използвани от държавната администрация, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 4 от ЗЕЕ, актуален към 01.01.2017 г


Общински програми за енергийна ефективност по чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ и общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива по чл. 9 от ЗЕВИ