Важно Важно

Списък на задължените лица и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания през 2018 г.

Списък на задължените лица и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания през 2018 г., предаден в Министерство на енергетиката с изх. № РД-08-184/30.03.2018 (МЕ Вх. № Е-12-00-146/30.03.2018).

Списъкът е предоставен в съответствие с изискванията на Закон за енергийна ефективност като приложение на Годишния отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) през 2017 г., изготвен от АУЕР. Годишният отчет на НПДЕЕ, както и списъка към него, следва да бъдат утвърдени от Министерски съвет.

Индивидуалните цели на задължените лица са определени въз основа на декларираните от тях продажби на енергия към краен потребител през предходната година, като за 2018 г. целите са намалени с оценката на енергийните спестявания на алтернативната мярка - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Таблица 3.1.1-7 от НПДЕЕ актуализация 2017). Индивидуалните цели на лицата в списъка са съобразени с кумулативния характер на задължението, като общата цел на всяко лице за 2018 г. отразява кумулативно неизпълнението на индивидуалната му цел през 2017 г. (вече утвърдена от МС)

Данните за изпълнението, респективно неизпълнението, на индивидуалните цели на задължените лица през 2017 г. са актуални към 30 март 2018 г. Процесът на доказване на енергийните спестявания, постигнати от задължените лица, чрез издаване на удостоверения, е текущ. Във връзка с това данните за реалното и доказано чрез удостоверения за енергийни спестявания изпълнение на Националната схема за задължения ще се променят в зависимост от процеса на доказване на спестяванията от задължените лица и ще бъдат актуализирани текущо. Актуална информация за изпълнението на индивидуалните задължения на търговците с енергия ще бъде публикувана на Интернет страницата на АУЕР.

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия: Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания з

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия: Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и Наредбата по чл. 18, ал. 1 от него.

При определянето на индивидуалните годишни цели на задължените лица е взета предвид изчислената годишна стойност на енергийните спестявания по схемата за задължения, посочена в Наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗЕЕ и оценката на енергийни спестявания от алтернативната мярка през 2018 г. - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Задължените лица следва да имат предвид, че неизпълнението на целите им през предходната 2017 година, утвърдени от Министерски съвет, се добавят кумулативно към целта им през 2018 г. и спестяванията, които се очакват от тези задължени лица през текущата година надвишават определената годишна цел в настоящия списък. Актуализирана информация за степента на изпълнението на индивидуалните задължения на търговците с енергия и кумулативната цел на лицата с неизпълнение през предходната година ще бъде приложение на Годишния отчет за изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност. Процесът на доказване на енергийните спестявания, постигнати от задължените лица, чрез издаване на удостоверения, е текущ и актуална информация за изпълнението на индивидуалните кумулативни задължения ще бъде поддържана на Интернет страницата на АУЕР.

Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ

 

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г.

С решение на Министерски съвет № 796 от 20.12.2017 г. беше утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г. Списъкът е приложение на Националния план за действие по енергийна ефективност (актуализация 2017 г.), утвърден със същото решение.

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г.

 

Необходими документи за освобождаване от задължително обследване за енергийна ефективност при прилагане на система за управление на енергията или на околната среда, съгласно чл. 57, ал. 7 от ЗЕЕ

Необходими документи за освобождаване от задължително обследване за енергийна ефективност при прилагане на система за управление на енергията или на околната среда, съгласно чл. 57, ал. 7 от ЗЕЕ


Минималните изисквания за освобождаване от изискването за задължително обследване за енергийна ефективност, на които трябва да отговаря прилаганата система за управление на енергията или на околната среда, съгласно чл. 57, ал. 7 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), са дефинирани в чл. 6, ал. 1, т. 1 – т. 4 на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, като не са представени.
За освобождаване на конкретно дружество от изискването за задължително обследване за енергийна ефективност в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е необходимо с писмо от представляващото го лице да бъдат представени следните  документи:

1.    Декларация за прилагане в дружеството на система за управление на енергията или на околната среда, която отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания, определени в чл. 6, ал. 1, т. 1 – т. 4 на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, като не са представени.
   2.    Валиден сертификат за системата за управление на енергията (СУЕ) или на околната среда (СУОС);
   3.    Заверено копие/извадка на системата, което да показва, че тя отговаря на минималните изисквания по чл. 6, ал. 1, т. 1 – т. 4 от Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.

ВАЖНО!
Задълженията:
•    по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ за ежегодно подаване на декларация и
•    по чл. 63 от ЗЕЕ за ежегодно подаване на отчет
остават в сила в съответните срокове, независимо от освобождаването за задължително обследване за енергийна ефективност.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ !

Указание относно въвеждане на отопляем обем в софтуерния продукт EAB Software 1.0

Поради зачестили грешки в изготвянето на докладите за резултатите от обследването за енергийна ефективност на сгради, следва да се има предвид следното:
1. В доклада трябва да бъде посочена информация за брутния и нетния отопляем обем на сградата.
2. При въвеждането  на отопляем обем в софтуерния екран с обобщените характеристики на сградните ограждащи елементи се въвежда нетен отопляем обем.

На вниманието на всички, които промоцират, разработват и прилагат проекти по ЕЕ и ВИЕ

Информация за инициативата на Европейската Комисия, провеждана ежегодно под мотото „Награди на Европейския Съюз за устойчива енергия“ (EUSEW). Наградите са предназначени да подчертаят успеха на завършени проекти от всички сектори и държави в ЕС. Широка гама от участници могат да кандидатстват за наградата EUSEW. За награда могат да кандидатстват всички , които промоцират, разработват и прилагат проекти по енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници. Ако дейността Ви подкрепя една икономика изградена на базата на чиста, сигурна, ефективна енергия, това събитие е за вас.  Общите правила и подробни разяснения на процедурите на наградите можете да намерите на  http://www.eusew.eu/apply-award.

Подробна информация за наградите може да получите от ТУК

НА ВНИМАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВАТА ТЪРГОВЦИ С ЕНЕРГИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от Законът за енергийна ефективност (ЗЕЕ) се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г. Съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ общата кумулативна цел по ал. 1 се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания между следните задължени лица:
     1. крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;
     2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;
     3. крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно;
     4. търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели;
     5. търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно.

    В тази връзка, както и във връзка с изпълнението на задълженията по чл. 68 от ЗЕЕ, е необходимо да ни изпратите информация за годишните си продажби на енергия към крайните клиенти. Количествата енергия/горива, продадени на крайните Ви клиенти през предходната 2015 година се отчитат с декларация по образец.
     В допълнение на това, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ задължените лица извършват управление на енергийната ефективност, вкл. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове енергии и потребители, включително дати, цени, количество и качество на доставените/продадените енергии и горива; ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление и оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.
     За изпълнение на задълженията по ЗЕЕ можете да използвате съществуващите към момента отчетни форми, както и образеца на декларация за продадените количества енергия/горива на крайните потребители, които са публикувани на Интернет страницата на АУЕР на адрес http://seea.government.bg в рубрика Документи/Форми за отчет.
     Срокът за предоставяне на изискваната по ЗЕЕ информация в АУЕР е 01 март 2016 г.
Моля, да имате предвид, че за неизпълнение на задължението за представяне на отчетите по чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ в нормативно определения срок, на виновните лица се налага глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.