На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г.

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия: Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на чл. 15 от ЗЕЕ и Наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗЕЕ.
С измененията на ЗЕЕ от 30 декември 2016 г. за подпомагане на Националната схема за задължения е въведена алтернативна мярка – Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Индивидуалните годишни цели на задължените лица са определени въз основа на разликата между изчислената годишна стойност на енергийните спестявания по схемата за задължения, посочена в Наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗЕЕ и оценката на енергийни спестявания от алтернативната мярка през 2017 г. В резултат на това индивидуалните задължения на търговците с енергия за 2017 г. са намалени с 22,44 ktoe или с 30%.

Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ