Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност.

АУЕР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на енергетиката.

Ръководство

Г-н Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор
Г-н Ивайло Алексиев

Ивайло Василев Алексиев е роден през 1966 г.

Дълги години е заемал ръководни и мениджърски длъжности в областта на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на технически системи и др.

До назначаването му за изпълнителен директор на АУЕР е бил председател на Управителния съвет на „Камара на енергийните одитори” и председател на Управителния съвет на „Стопанска камара – Добрич”.

Завършил е Техническия университет - София - инженер по електроника и автоматика. Има придобити професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в Техническия университет - Варна и др. Владее английски, немски и руски езици.

Назначен за изпълнителен директор на АУЕР на 02 септември 2013 г.