Проект BEHAVE - ”Оценка на програмите за промяна на енергийното поведение”

 

Проектът BEHAVE - ”Оценка на програмите за промяна на енергийното поведение”се разработва в рамките на програмата “Интелигентна енергия – Европа”– IEE на ЕС. Негов координатор е SenterNovem, Нидерландия. В проекта, който стартира на 12. 10. 2006, си партнират AЕЕ – България, ADEME – Франция, ADENE – Португалия, CRES – Гърция, DENA –Германия, EIHP – Хърватия, ENOVA – Норвегия, EST – Великобритания, IDAE – Испания, MOTIVA – Финландия и STEM – Швеция.

Общият бюджет е 878,133 евро, бюджетът на АЕЕ е 49,299 евро като програмата IEE финансира 50% от извършените приемливи разходи.

 

 Цели:
- подобряване на действието на програмите за промяна на енергийното поведение, основано на опита от съществуващите и разработване на нови
- доближаване на този опит до хората, които вземат решения на всички управленски нива
- разработване на обща рамка за сравняване и оценяване на програмите и проектите за промяна на енергийното поведение и определяне на ключовите фактори за постигане на успех
- подбор и оценяване на съвременни програми и проекти
- разработване на препоръки и указания
- разпространяване на резултатите.

Постигнати резултати:
- подготовка, обработване и оценка на данните за програми в България по промяна на енергийното поведение на потребителите
- съгласуване на предварителния набор от препоръки към бъдещите програми за промяна на енергийното поведение на потребителите.

Проектът BEHAVE - ”Оценка на програмите за промяна на енергийното поведение” е с продължителност 30 месеца и ще приключи през април 2009.

Указания - Част 1., Част 2., Част 3., Част 4.