За АУЕР

За нас

История

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност.

АУЕР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на енергетиката.
Изпълнителната агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/ е създадена през 2002 като правоприемник на:

- Звено, създадено в Министерството на енергетиката за изпълнение на проекти по програма “PHARE” на Европейския съюз, свързани с ефективното използване на енергия – 1992
- Национална агенция по ЕЕ към Министерски съвет – 07.05.1997
- Държавна агенция по ЕЕ към МРРБ – 10.11.1998
- Държавна агенция по ЕЕ към МРРБ – 10.09.1999
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МЕЕР – 25.02.2002
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МЕЕР – 21.12.2004
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МИЕ – 06.03.2008
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МИЕ – 23.12.2008
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МИЕ – 16.02.2009
- От 2011 г. функциите на агенцията се разширяват с възлагането на дейности, определени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Мисия

АУЕР изпълнява дейности и услуги, свързани с провеждане на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност, както и за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта.

Визия


АУЕР е изпълнителна агенция към Министъра на енергетиката, която осъществява дейността си с прозрачна и отговорна пред всички заинтересовани страни администрация, подпомагаща доброто управление в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, чрез предоставяне на висококачествени услуги на основата на квалифицирани и мотивирани служители и модерни информационни технологии.

Принципи и ценности

Агенцията за устойчиво енергийно развитие се стреми към високо обществено доверие, изгражда и поддържа организационна култура на основата на следните принципи:
- Законност, равнопоставеност и обективност;
- Отговорност, честност, прозрачност и контрол;
- Ефективност, ефикасност, достъпност, надеждност.

При изпълнение на своите функции АУЕР спазва ясни стандарти на поведение и базови ценности, като:
- Професионализъм и компетентност;
- Информираност и комуникативност;
- Толерантност и екипност в работата;
- Креативност и иновативност;
- Етичност и отзивчивост.