За АУЕР

За нас

История

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност.

АУЕР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на енергетиката.
Изпълнителната агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/ е създадена през 2002 като правоприемник на:

- Звено, създадено в Министерството на енергетиката за изпълнение на проекти по програма “PHARE” на Европейския съюз, свързани с ефективното използване на енергия – 1992
- Национална агенция по ЕЕ към Министерски съвет – 07.05.1997
- Държавна агенция по ЕЕ към МРРБ – 10.11.1998
- Държавна агенция по ЕЕ към МРРБ – 10.09.1999
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МЕЕР – 25.02.2002
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МЕЕР – 21.12.2004
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МИЕ – 06.03.2008
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МИЕ – 23.12.2008
- Изпълнителна агенция по ЕЕ към МИЕ – 16.02.2009
- От 2011 г. функциите на агенцията се разширяват с възлагането на дейности, определени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Мисия

Мисията на АУЕР е представена в Хартата на клиента:
"Агенцията за устойчиво енергийно развитие е администрация към министъра на енергетиката за изпълнение на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги, както и за насърчаване на производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. Стремежът ни е да предоставяме висококачествени административни услуги по отзивчив, прозрачен и обективен начин, като поставяме като приоритет в работата си удовлетвореността на обществото от действията на нашите служители."