Събития Събития

 

              SEDA_LOGO.jpg                                                                               AEA_logo.jpg

Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд на България и Австрия бяха обсъдени на виртуална експертна среща.

В рамките на дългогодишното сътрудничество между АУЕР и Австрийската енергийна агенция на 29 май се проведе on-line среща за представяне и обсъждане на Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд на България и Австрия. Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г., се изготвя от всички страни-членки, съгласно изискванията на чл. 2а от Директивата за енергийните характеристики на сградите. Разработването им се счита за основен инструмент за постигането на обновен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., който осигурява високо качество на живот в здравословна, безопасна, енергийно ефективна, модернизирана и високотехнологична среда на живот с активно участие на потребителите за ефективно използване на енергия, управление на производството и потреблението на енергия в сградите и професионално управление на сградния фонд.
От австрийска страна в срещата взеха участие, освен екипът на Австрийската енергийна агенция, представители на отдел „Енергийна ефективност и сгради“ в Австрийско федерално министерство за действие по климата, околна среда, енергия, мобилност, иновации и технологии (BMK) и на катедра „Строителна физика“ в Австрийски институт по строителна техника.
По време на срещата бяха представени и обсъдени различни аспекти от националните стратегии на двете страни, сред които характеристиките на сградния фонд, енергийно потребление и енергиен микс на сградния сектор, пакети от мерки за енергоспестяване, използвани модели при определянето на пътната карта за обновяване на сградния фонд, индикатори за напредъка и оценка на резултатите от прилагането на стратегическите политики и мерки, връзката на Стратегиите с целите, поставени в Националните планове Енергетика-Климат и много други.

Шесто издание на конференцията BEHAVE 2020 - 21-23 октомври 2020 г.


Европейската енергийна мрежа (EnR), съвместно с Копенхагенски център за енергийна ефективност и UNEP DTU Partnership (част от Техническия университет на Дания) организират шестото издание на конференцията BEHAVE 2020. Фокусът на събитието тази година е върху прилагането на поведенческите разбирания в енергийната ефективност. Като важна конференция за националните енергийни агенции в Европа, BEHAVE предоставя уникален форум за политиците, академичните среди, индустрията и практиците да споделят идеи и опит в насърчаването на ефективни решения за подобряване на енергийната ефективност и смекчаване на влиянието върху климата.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ - 21-23 октомври 2020 г.

МЯСТО – Копенхаген, Град на ООН

Фокусни области:

Интегриране на поведенчески разбирания за по-бързо и по-широко подобряване на енергийната ефективност и климатична неутралност.

За събитието:

BEHAVE 2020 ще включва пленарни сесии и паралелни сесии през първия и втория ден; В третия ден фокусът ще бъде върху презентации на постери и странични събития. Документите ще включват два формата:

1) разширени резюмета (до 1000 думи), които ще бъдат прегледани и, ако бъдат приети, ще бъдат представени и разисквани на конференцията;
2) пълни доклади, които ще бъдат оценени и надлежно разгледани за специален брой в списанието „Енергийна политика“ (Energy Policy).
В сравнение с предишни години, предстоящата конференция BEHAVE 2020 ще има по-голямо покритие за развиващите се страни, по-значително присъствие на участници извън Европа, частния сектор, както и споделяне на опит от международни агенции за развитие и Организацията на обединените нации за интегриране на поведенческа икономика в международни проекти за помощ за развитие към развиващите се страни. Като се имат предвид последните научни и политически разработки, очаква се и BEHAVE 2020 да допринесе за прехода към климатична неутралност в бъдеще.

Покана за резюмета и предложения:

1) Резюмета
Представяне на разширени резюмета (до 1000 думи) - Най-късно до 31 май 2020 г.
Известие за приемане - 30 юни 2020 г.
Разискванията ще се състоят по време на конференцията
2) Доклади за специалния брой на списанието
Списанието „Енергийна политика“ одобри специален брой „Поведенчески разбирания за устойчиво използване на енергията: теории, доказателства и последици от политиката“ въз основа на доклади, представени на BEHAVE 2020.
По избор: подаване на пълни доклади (до 6000 думи) е със срок: 31 август 2020 г.
Уведомление за резултатите от първия кръг на партньорска проверка на пълните доклади: 30 септември 2020 г.
3) Предложения
Също така можете да изпратите предложения за презентации, плакати, панелни дискусии, специални сесии и странични събития.
Можете да изпращате Вашите предложения и запитвания на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Приетите предложения ще бъдат включени в програмата на конференцията за трите дни в зависимост от формата и съдържанието.

Теми

Темите, които могат да бъдат адресирани от участниците, включват, но не се ограничават до следното:
• Поведенчески разбирания и тяхното приложение в развиващия се свят.
• Интегриране на поведенчески разбирания в международната помощ за развитие.
• Прилагане на поведенчески разбирания в частния сектор, организации и бизнес модели.
• Насърчаване на устойчивото енергийно поведение: политически инструменти, интервенции и оценка на ефектите.
• Поведенчески разбирания за ефективно смекчаване на климатичните промени.
• Поведенчески разбирания за улесняване на smart grid и demand response.
• Подходи и стратегии за предоставяне на ефективни и мащабируеми поведенчески интервенции.
• Енергийна ефективност на крайното енергийно потребление в сградите и организациите.
• Поведение на потребителите в транспорта и мобилността
• Интеграция на поведението в енергийното моделиране за разработване на политики
• Прилагане на поведенчески изводи за увеличаване на финансирането на енергийната ефективност
• Поведенчески решения за малки и средни предприятия.
• Равенство, етика и включване в поведенчески ориентирани политически подходи.
• Мултидисциплинарни подходи към енергийно поведение за постигане на Целите за Устойчиво Развитие.
• Общностен ангажимент.
• Принос на поведението в енергийната достатъчност.

Порталът за онлайн регистрация и представяне на резюмета, доклади и предложения е отворен от 10 февруари 2020 г.
Повече информация за събитието, включително подробна програма, членове на научната комисия и водещи лектори, ще бъде публикувана и редовно актуализирана и може да бъде намерена на следния адрес: https://c2e2.unepdtu.org/behave2020/

 

Обществени консултации на проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г.

Във връзка с изготвяната в момента Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г., съгласно изискванията на чл. 2а от Директивата за енергийните характеристики на сградите, на 5 и 6 март се проведоха обществени консултации на проекта на Стратегия, като задължително изискуем елемент от този документ преди окончателното му изготвяне. Дългосрочната стратегия е в процес на подготовка от междуведомствена работна група, съставена от представители на Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Фонд на фондовете и се координира от АУЕР. Работата на работната група е подпомагана от технически консултанти от Европейска банка за възстановяване и развитие и Building Performance Institute Europe.
В рамките на ден и половина проектът на Дългосрочна стратегия беше представен от членовете на работната група, като бяха застъпени основни елементи от нея:
- Преглед на националния сграден фонд. Разходно ефективни подходи за обновяване – пакети от мерки.
- Политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно обновяване. Допълнителни ползи.
- Оценка на очакваните енергийни спестявания и необходимите инвестиции.
- Финансови механизми за изпълнение на Дългосрочната стратегия и възможности за мобилизиране на инвестициите.
В обществените консултации се включиха представители на разнообразни групи от заинтересовани страни – професионални организации на проектанти, архитекти, строители и енергийни одитори, научната общност, финансови институции, общински администрации, неправителствени организации в сферата на опазване на околната среда и др.
Целта на дискусионните сесии не е формулирането на широк консенсус около конкретни точки от проекта на Стратегия. Възприетият подход е да се даде възможност за свободен обмен на мнения между участниците и възможност за задаване на въпроси на екипа за разработване на Стратегията. Предвижда се конструктивните резултати от обществените консултации да бъдат отразени в проекта на Дългосрочна стратегия.

           

 

                                                                                      

Регионален семинар „Публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“

 

На 28 февруари 2020 г. в град Стара Загора се проведе семинар на тема „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“. Той бе организиран от Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" в рамките на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на АУЕР, представи проекта на Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, заедно с някои аспекти от Интегрирания национален план „Енергетика – климат“.
Г-н Здравко Георгиев, Изпълнителен директор на СОФЕНА сподели добри практики за прилагане на мерки за енергийна ефективност, които могат да бъдат по-широко приложени.
Дискутирани бяха и предложения за промени в нормативната уредба в областта на енергийната ефективност, които да облекчат процедурите по докладване и отчитане на мерки по енергийна ефективност, прилагани от предприятията.
В обсъжданията участваха представители на бизнеса, бизнес и синдикални организации, висши учебни заведения, НПО, институции и др.

 

                       

Разяснителна среща по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система

На 19 февруари 2020 г. в Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) се проведе разяснителна среща по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система. Срещата беше организира от Българската стопанска камара съвместно с АУЕР и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" в рамките на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


На срещата бяха представени Националната информационна система за енергията от възобновяеми източници и Националната информационна система за енергийна ефективност, включително демонстрация на работата на порталите, предлаганите от АУЕР административни услуги, възможностите и ползи от наличните справки. На събитието присъстваха представители на институции, НПО, браншови и бизнес организации, търговци с енергия и др.

 

Среща на върха SolarPower
Организиран от SolarPower Europe, най-голямата европейска слънчева асоциация, срещата на върха SolarPower е призната в световен мащаб като най-важното събитие в глобалното слънчево развитие. Миналата година присъстваха повече от 300 известни секторни анализатори, политици и ключови заинтересовани страни в индустрията и бяха обсъдени най-големите предизвикателства и възможности на индустрията от гледна точка на политиката, бизнеса и технологиите.
Срещата на върха SolarPower през 2020 г. ще се проведе на 25 март в Брюксел и предвижда да информира политическите и бизнес представители на високо равнище за основните стратегически, политически и пазарни развития, оформящи бъдещето на слънчевата енергия в Европа. Срещата на върха е широко призната като едно от най-важните енергийни събития в Брюксел.
Европейската комисия обяви европейска „Зелена сделка“, която е амбициозно предложение за въвеждане на ангажимент в законодателството на ЕС за постигане на неутралитет на климата до 2050 г. Зелената сделка отразява изводите от европейската климатична и енергийна рамка през 2020 г. - за подобряване на възможностите, които енергийният преход предлага: създаване на местни работни места, подкрепа на конкурентоспособността на предприятията в ЕС и осигуряване на европейското промишлено лидерство в слънчевата и възобновяемата енергия.
На срещата на върха SolarPower ще бъдат обсъдени:
• Приносът на Solar в Зелената сделка за европейските граждани, региони и индустрии
• Как ЕС може да осигури амбициозен, сигурен и справедлив енергиен преход
• Ролята на пакета на ЕС за чиста енергия за постигане на целите за климата и енергията до 2030 г.
Партньор на събитието е Европейската енергийна мрежа (EnR), на която АУЕР е член.
Програма на събитието: https://www.solarpowersummit.org/conference-programme/
За повече информация и регистрация за участие: https://www.solarpowersummit.org/

 

 

 

 

 

 

Доклад с оценки на нуждите на заинтересованите страни за прилагането на член 7 от Директива 2012/27/ЕС

Докладът е изготвен в рамките на проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“, финансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Докладът е първият публичен документ, представен в резултат на изпълнение на дейности по проекта. Оценката на нуждите на заинтересованите страни се основава на въпросник-проучване, изготвен от консорциума по проект ENSMOV и изпратен до различни групи заинтересовани страни в държавите-партньори - законодателните и изпълнителните органи и други заинтересовани страни в Европейския съюз по проблемите при прилагането на член 7 от Директива 2012/27/ЕС. В проучването в България се включиха 12 институции, организации и компании.
По отношение на аспектите на прилагане на политиката най-важните нужди са да се гарантира устойчивостта на схемата за задължения/алтернативните мерки за изпълнение на чл. 7, по отношение на рефинансиране на направените разходи, да се повиши осведомеността за възможностите и ползите от прилагането на тези политики, да се направи оценка на страничните ефекти на схемите за задължения/алтернативните мерки и др. По отношение на процедурите за мониторинг, докладване и проверка за член 7 от Директива 2012/27/ЕС, основните нужди са: разработване на инструменти за мониторинг, докладване и проверка на резултатите (напр. уеб приложения, указания за изчисляване на енергийните спестявания и т.н.), помощ за определяне на размера на статистически значимата извадка за контрол на изпълнението, ясни и конкретни указания за мониторинг, отчитане и проверка, насоки за изискванията за проверка (напр. енергия потребление преди и след извършване на мярката за икономия на енергия) и икономически ефективно осигуряване на мониторинг, докладване и проверка на изпълнението на член 7 от Директива 2012/27/ЕС.
Докладът (на английски език) може да бъде намерен на интернет страницата на проект ENSMOV на следния линк: https://ensmov.eu/?p=6120, както и на Интернет страницата на АУЕР в рубрика Проекти/Проект ENSMOV.
АУЕР изразява благодарността си на всички, които се включиха в попълването на въпросника.

Провеждане на Шести международен инвестиционен форум за възобновяема енергия и енергийна ефективност

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомявам Ви, че в Министерството на външните работи на Република България е получена нота с № 1111 от 24.10.2019 г. от Посолството на Хашемитско кралство Йордания в Букурещ за провеждане на Шести международен инвестиционен форум за възобновяема енергия и енергийна ефективност, който ще се проведе в Аман, Йордания в периода 17-19 декември 2019 г.


Форумът е свързан с предстоящо учредяване на Арабска комисия за възобновяема енергия с основна цел повишаване на инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници и енергийната ефективност в държавите от Близкия Изток и югоизточна Азия в сътрудничество с държави от Централна и Източна Европа, като се подчертава необходимостта от набиране на специализирани експертни познания и опит.

Таксата за участие е 1000 USD/участник и 250 USD/на квадратен метър изложбена площ.

За повече информация:

Министерство на външните работи
Дирекция „Близък Изток и Африка“
Гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2
Тел. +359 (2) 948 23 91, факс +359 (2) 948 25 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Международен координатор на изложението:
Инж. Мохамед Хамури
Тел: 00962796556180
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

                      

 

 

 За четвърта година обещаващи новосъздадени компании могат да кандидатстват за наградата Start Up Energy Transition 2020
Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е част от мрежата от партньори на платформата Start Up Energy Transition (SET), управлявана от Германската енергийна агенция (dena) в сътрудничество със Световния енергиен съвет (WEC). SET платформата се състои от годишната SET награда, техническия фестивал SET Tech Festival и глобална мрежа от иноватори, корпоративни клиенти и инвеститори. Наградата SET e международен конкурс за стартиращи фирми и нови компании в световен мащаб, които работят по идеи, засягащи глобалния енергиен преход и изменението на климата. За четвърта година от наградата SET стартиращите фирми могат да кандидатстват до 15.01.2020 г. за една от петте категории, всички насочени към насърчаване на чистата енергия: Възобновяеми енергии и материали; Дигитални енергийни системи; Енергийно ефективни решения; „Умна“ мобилност и Специална награда: Quality Access & Sustainable Development Goal (SDG) 7.
Трите най-обещаващи новосъздадени компании от всяка една категория ще бъдат поканени в Берлин да представят своите бизнес идеи на ежегодната среща на високо равнище – SET Tech Festival, която ще събере мрежата заедно през март 2020 г.
На всички новосъздадени фирми, които имат амбицията да бъдат иновативни и вярват в успешните си идеи препоръчваме да кандидатстват, за да имат шанс да получат признание за работата и идеите си. Критериите за подбор на иновативни компании и организации и on-line формата за кандидатстване могат да бъдат намерени на Интернет страницата на SET Award 2020.
За повече информация относно наградата SET можете да се свържете и с Ms. Alexandra Khripko от Германската енергийна агенция: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Желаем успех на всички компании, които се включат в надпреварата.

 

 

 

 

 

 

 

Експерти от България и Северна Македония ще си сътрудничат в областта на

енергийната ефективност и ВИЕ

На 10 май 2019 г. в гр. Скопие беше подписан Меморандум за сътрудничество между Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Енергийната агенция на Република Северна Македония (ЕАРСМ). Подписването на Меморандума беше последвано от работен семинар, организиран съвместно от ЕАРСМ и Камарата на сертифицираните инженери и архитекти в Северна Македония, които бяха и домакин на събитието. Камарата е единствената инженерна камара в Република Северна Македония, упълномощена от националното законодателство да издава сертификати на инженерите в страната от гледна точка на тяхната професионална квалификация и е единствената институция, оправомощена в Р Северна Македония да издава сертификати за чуждестранни инженери, които искат да работят в страната. Организацията има дългогодишно утвърдено партньорство с ЕАРСМ като предоставя експертизата си при изготвянето на правната и функционална рамка за прилагане на мерки за насърчаване на енергийната ефективност.

Меморандумът, подписан от АУЕР и ЕАРСМ предвижда развиване на сътрудничество между двете агенции основно чрез обмен на опит и най-добри практики, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, съвместна разработка и трансфер на знания за устойчиво развитие и смекчаване на отрицателните последици от изменението на климата и повишаване на обществената информираност за значимостта и ползите от повишена енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.

В рамките на работния семинар, проведен в Скопие, бяха представени дейностите на АУЕР и на ЕАРСМ – участие в изготвяне на стратегически документи, изготвяне на анализи и оценки, участие в европейски проекти, организиране на обучения на заинтересованите страни и на информационни кампании за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Подробно беше представен анализ на състоянието на енергийната ефективност в България, политиките и мерките, които страната ни изпълнява в съответствие с Директива 2012/27/ЕС и с Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 (НПДЕЕ), както и оценка на напредъка по изпълнението на националната цел за енергийна ефективност, като резултат от изготвения от АУЕР Годишен отчет на изпълнението на НПДЕЕ през 2018 г. Технически университет-София също взе участие в събитието, като представи специализиран софтуер за изчисление на енергийните характеристики на сградите, който се използва в нашата страна при извършване на енергийни одити на сгради, в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още статии ...

  1. Покана за участие в текущо изследване на влиянието и ефективността на законовата среда по проект с партньор АУЕР
  2. Европейската комисия обявява конкурс за проекти в областта на устойчивата енергия
  3. Изпълнени определени индивидуални цели
  4. Обещаващи новосъздадени компании могат да кандидатстват за наградата Start Up Energy Transition 2019
  5. АУЕР – домакин на двудневна работна среща на членовете на Европейската енергийна мрежа
  6. АУЕР представи инструменти за оценка на политиката по енергийна ефективност
  7. АУЕР ЩЕ ПОВИШАВА ИНФОРМИРАНОСТТА И КАПАЦИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
  8. Европейската комисия представи Плана за стратегически енергийни технологии (SET-Plan) на работен семинар в АУЕР
  9. Встъпитална конференция за представянето на проект
  10. Семинар на АУЕР разпространи добри практики в помощ на търговците с енергия в страната