Събития Събития

Дискусионна среща за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и отчитане на енергийни спестявания от търговците с течни горива, 31 май, Гранд хотел София

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), съвместно с Българска петролна и газова асоциация (БПГА), организира дискусионна среща за разясняване на спецификите при изпълнение и отчитане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица по Закона за енергийна ефективност – търговци с течни горива. По време на срещата ще бъдат обсъдени затрудненията, които задължените лица срещат при изпълнение и отчитане на индивидуалните си цели за енергийни спестявания. Също така ще бъдат разяснени спецификите на прилагане на специализираните методики за оценка на енергийни спестявания, необходимите документи и срокове за отчитане.

 

Срещата ще се проведе на 31.05.2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в Гранд хотел София.

За участие в срещата е необходима предварителна регистрация до 30 май на eлектронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 02 915 40 24.

 

Националната кръгла маса се провежда в рамките на проект BeSMART в България и ще се стреми да надгради заключенията от предходното събитие, организирано на 19 май 2021 г., което изрично идентифицира необходимостта от осигуряване на приемственост и прозрачност на политиките, с цел укрепване на връзката между амбициозните стратегически цели и непосредствените инвестиционни приоритети и финансови инструменти. Представители на централните и местни власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще обединят усилията си за постигане на общата цел, за да предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост и да обсъдят практическите измерения в изпълнението на инвестиционните приоритети, които до голяма степен зависят точно от сътрудничеството между изброените заинтересовани страни. За тази цел ще бъде използван капацитетът на участващите партньори от българска страна – Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камара на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово, като за участие в дискусиите и работните групи ще бъдат поканени и ключови представители на всички страни с отношение към темата.

Водещи теми: Концепция, реформи и инвестиционни проекти в подкрепа на енергийната ефективност в Националния план за възстановяване и устойчивост
Обновяване на жилищния сграден фонд (Проект 9a от НПВУ)
Обновяване на обществения сграден фонд (Проект 9б на НПВУ)
Подкрепа за малки инсталации за възобновяема енергия (проект 10 от НПВУ)
Събитието ще се проведе на 05 октомври 2021 г. от 10:30 ч., в комбиниран присъствен и онлайн формат. Можете да се регистрирате за онлайн излъчването на форума тук: https://forms.gle/vkCPUaWqCcvNDVNx7

Предварителна програма на националната кръгла маса

                           1 Auer

Агенция за устойчиво енергийно развитие се присъедини към Асоциацията на издаващите органи /AIB/ и считано от 27.08.2021 г. АУЕР официално е Наблюдател към AIB.

След като през изминалата година, АУЕР подаде заявление за придобиване на членство в AIB, на 27.08.2021г се подписа споразумение между двете страни за приемането на Агенция за устойчиво енергийно развитие, като Наблюдател към Асоциацията на издаващите органи.

Към момента, в качеството си на Наблюдател, като първа фаза по приемането, AIB дава възможност на новите членове да синхронизират националното си законодателство с дейността на Комуникационния център /HUB/ и да подготвят IT инфраструктурата си за директен обмен на данни с HUB.

АУЕР полага последователни усилия да подкрепи производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, които не ползват преференциални цени или премии, да повиши доверието към системата за издаване на ГП в България, като ще използва целия ресурс от информация и придобитите знания при предстоящото въвеждане в националното законодателство на изискванията, свързани с ГП на Директива (EС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Пълноправното членство на АУЕР към AIB и включването към електронния център за прехвърляне на ГП между членовете на Асоциацията в пространството на европейския пазар (AIB-hub) ще способства за по високо доверие по процеса на издаване на ГП от АУЕР и търгуването им на по висока цена.

 

 

                                                                                                  

Агенцията за устойчиво енергийно развитие - АУЕР и Национална браншова организация за Електрическа мобилност – ИКЕМ подписаха меморандум за сътрудничество

Днес 21.04.2021 г. Агенцията за устойчиво енергийно развитие - АУЕР и Национална браншова организация за Електрическа мобилност – ИКЕМ подписаха меморандум за сътрудничество, като се ангажираха да обединят действията си в развитието на сферата на електрическата мобилност в България, както и да обменят информация за стратегически инициативи и значими дейности и събития. Някой от целите, които двете подписали страни си поставиха, са споделянето на експертизи в областта на електрическата мобилност, енергийната ефективност, подкрепа за реализиране на системни решения в областта на националната зарядна инфраструктура за електрически превозни средства и не на последно място, подкрепа за популяризиране на електромобилността.

 

Проект LABEL 2020, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС, е част от общоевропейската информационна кампания относно поетапното въвеждане на новите етикети за енергийна ефективност. Той се координира от Австрийската енергийна агенция и се изпълнява от партньори в 16 държави - членки на ЕС: AEA, Австрия (Координатор); ADENE, Португалия; EST, Великобритания; ADEME, Франция; SEVEN, Чехия; CO2ONLINE, Германия; HDE, Германия; adelphi, Германия; ELIANTE, Италия; LEGAMBIENTE, Италия; ECODES, Испания; KAPE, Полша; EKODOMA, Латвия; CRES, Гърция; ANRE, Румъния; EIHP, Хърватия; SEA, Швеция; ЧИЕЦ, България; DEA, Дания; VB, Дания

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти вече повече от 20 години. От една страна, етикетът стимулира производителите да правят нововъведения, а от друга – потребителите и т.нар. професионални купувачи да търсят енергийно-ефективни продукти. Същевременно, използваната в момента концепция за етикетиране, която включва класове за ефективност от А+++ до D, е тромава и по-малко ефективна, което доведе до вземането на решение за връщане към първоначалната концепция за класове A-G, съчетана с бъдещо преразпределение на класовете съобразно развитието на технологиите и пазара. Проектът LABEL 2020 има задачата да съдейства за гладкото преминаване към новите енергийни етикети.

Енергийният етикет ще бъде свързан с Европейската продуктова база данни - EPREL, посредством QR код. Базата данни ще предоставя на потребителите, търговците и органите за пазарен надзор допълнителна информация за всички етикетирани продукти. Според вътрешните прогнози на Европейската комисията общите икономии на енергия от новите етикети до 2030 г. ще възлизат на 38 TWh на година.

Преходният период до пълното въвеждане и ефективното използване на новия етикет изисква професионални насоки и подкрепа за заинтересованите страни, гарантиращи правилното прилагане на етикета от доставчиците и търговците на дребно, както и пълното разбиране, широкото одобрение и ефективното му използване от потребителите и професионалните купувачи.
Първите засегнати групи електроуреди през март 2021 г. са съдомиялни машини, перални машини и комбинирани перални със сушилня, хладилни уреди (вкл. т.н. търговски хладилници и фризери), телевизори и електронни екрани.

Освен за домакинствата, промяната е важна и за публичните възложители и професионалните купувачи от частния сектор, тъй като има отражение върху процедурите по обществени поръчки, социалнатата отчетност и корпоративната социална отговорност (ISO 26000, GRI 302, AA1000).
В тази връзка в рамките на проекта е разработен Наръчник с най-важната информация за публичните възложители и професионалните купувачи. Наръчникът може да бъде намерен на:
https://bg.label2020.eu/fileadmin/bg/Guidelines_Public_Administrations_and_professional_buyers_Final_BG.pdf

С повече информация за проект LABEL 2020, както и с редица информационни материали за новите етикети, можете да се запознаете на Интернет страницата на проекта: https://bg.label2020.eu/

Обществената консултация за преглед и преразглеждане на Директивата за енергийната ефективност е публикувана на Интернет страницата на Европейската комисия.
Тази консултация е част от процеса на преглед и преразглеждане на Директивата, който стартира през август тази година. Целта на консултацията е да се съберат мненията на широк кръг от заинтересовани страни, експерти от държавите-членки и широката общественост както за оценката на действието, така и за преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност.
Европейската комисия кани всички заинтересовани да споделят вижданията си до 9 февруари 2021 г. чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency/public-consultation
Повече информация може да бъде намерена на Интернет страницата на ЕК: https://ec.europa.eu/info/news/public-consultations-launched-reviewing-eu-directives-energy-efficiency-and-renewable-energy-2020-nov-17_en

Обществени консултации на ЕК по директивата за енергийна ефективност


С Европейската Зелена сделка ЕС увеличава амбицията си към климата и се стреми да стане първият неутрален за климата континент до 2050 г. В този контекст Европейската Комисия обеща да преразгледа съответното съществуващо законодателство и да го преразгледа, когато е необходимо.

Като част от този процес Комисията ще преразгледа и директивата за енергийна ефективност. Като първа стъпка Комисията публикува за обществена консултация комбинирана оценка на пътната карта и оценка на въздействието. Оценката ще преразгледа адекватността на директивата с оглед на съществуващите цели, политики и мерки за енергийна ефективност, заложени в националните планове Енергетика-Климат като се вземе предвид по-високата цел за климата.

Целта на тази консултация е да се съберат мненията на заинтересованите страни и експертите на държавите-членки.

Обществената консултация, която е отворена за седем седмици и приключва на 21 септември 2020 г., може да бъде намерена на следния линк: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency
В допълнение, паралелно с това е започнала оценка на въздействието от началото на преразглеждането на Директивата за възобновяема енергия. Периодът за обратна връзка е същият като за Директивата за енергийна ефективност - до 21 септември 2020 г.: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001

 

EEA_grants.png

    

 

Пресконференция за стартиране на проекта на АУЕР по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

Днес (09 юли 2020) в АУЕР се проведе пресконференция за обявяване на стартирането на изпълнението на проект BGENERGY-1.001-0001 "Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи", финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ в рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021. Проектът се изпълнява от Агенция за устойчиво енергийно развитие в партньорство с Норвежка дирекция за водни ресурси и енергия /НДВРЕ/.
На пресконференцията беше представена информация за основните цели на проекта, дейностите, които предстои да се извършат и очакваните резултати. Повече информация за проект BGENERGY-1.001-0001 може да бъде намерена в рубрика Проекти на Интернет страницата на АУЕР, а със записа на проведената пресконференция може да се запознаете на Фейсбук страницата ни на следния линк: https://www.facebook.com/1031435726878852/videos/292460892095892

 

Уебинар: "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност"

     Онлайн конференция (уебинар) на тема "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност" ще се проведе на 25 юни 2020 г., от 11 ч.
   

     Организатори са Българската стопанска камара и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, в рамките на проект Проект BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Участието е без такса, но с предварителна регистрация. На посочения от Вас в регистрационната форма електронен адрес ще Ви бъде изпратена информация за достъп през онлайн платформата.

ПРОГРАМА

11:00-11:05 Представяне на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“ и резултатите до момента
Камен Колев, БСК
11:05-11:15 Измерение Енергийна ефективност в Националния план Енергетика-Климат и Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд в страната
Цветомира Кулевска, АУЕР
11:15-11:30 Добри практики в областта на енергийната ефективност.
Здравко Георгиев, СОФЕНА
11:30-11:45 Анализ на използването на договори с гарантиран резултат (ESCO договори) за индустриални потребители
Здравко Георгиев, СОФЕНА
11:45  Въпроси и дискусия

Още статии ...

  1. Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд на България и Австрия бяха обсъдени на виртуална експертна среща.
  2. Шесто издание на конференцията BEHAVE 2020 - 21-23 октомври 2020 г.
  3. Обществени консултации на проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г.
  4. Регионален семинар „Публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“
  5. Разяснителна среща по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система
  6. Среща на върха SolarPower
  7. Доклад с оценки на нуждите на заинтересованите страни за прилагането на член 7 от Директива 2012/27/ЕС
  8. Провеждане на Шести международен инвестиционен форум за възобновяема енергия и енергийна ефективност
  9. За четвърта година обещаващи новосъздадени компании могат да кандидатстват за наградата Start Up Energy Transition 2020
  10. Експерти от България и Северна Македония ще си сътрудничат в областта на енергийната ефективност и ВИЕ