Акценти

 

 

 

 

 

 

 

Експерти от България и Северна Македония ще си сътрудничат в областта на

енергийната ефективност и ВИЕ

На 10 май 2019 г. в гр. Скопие беше подписан Меморандум за сътрудничество между Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Енергийната агенция на Република Северна Македония (ЕАРСМ). Подписването на Меморандума беше последвано от работен семинар, организиран съвместно от ЕАРСМ и Камарата на сертифицираните инженери и архитекти в Северна Македония, които бяха и домакин на събитието. Камарата е единствената инженерна камара в Република Северна Македония, упълномощена от националното законодателство да издава сертификати на инженерите в страната от гледна точка на тяхната професионална квалификация и е единствената институция, оправомощена в Р Северна Македония да издава сертификати за чуждестранни инженери, които искат да работят в страната. Организацията има дългогодишно утвърдено партньорство с ЕАРСМ като предоставя експертизата си при изготвянето на правната и функционална рамка за прилагане на мерки за насърчаване на енергийната ефективност.

Меморандумът, подписан от АУЕР и ЕАРСМ предвижда развиване на сътрудничество между двете агенции основно чрез обмен на опит и най-добри практики, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, съвместна разработка и трансфер на знания за устойчиво развитие и смекчаване на отрицателните последици от изменението на климата и повишаване на обществената информираност за значимостта и ползите от повишена енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.

В рамките на работния семинар, проведен в Скопие, бяха представени дейностите на АУЕР и на ЕАРСМ – участие в изготвяне на стратегически документи, изготвяне на анализи и оценки, участие в европейски проекти, организиране на обучения на заинтересованите страни и на информационни кампании за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Подробно беше представен анализ на състоянието на енергийната ефективност в България, политиките и мерките, които страната ни изпълнява в съответствие с Директива 2012/27/ЕС и с Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 (НПДЕЕ), както и оценка на напредъка по изпълнението на националната цел за енергийна ефективност, като резултат от изготвения от АУЕР Годишен отчет на изпълнението на НПДЕЕ през 2018 г. Технически университет-София също взе участие в събитието, като представи специализиран софтуер за изчисление на енергийните характеристики на сградите, който се използва в нашата страна при извършване на енергийни одити на сгради, в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС.