Акценти

                                                                                      

Регионален семинар „Публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“

 

На 28 февруари 2020 г. в град Стара Загора се проведе семинар на тема „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“. Той бе организиран от Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" в рамките на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на АУЕР, представи проекта на Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, заедно с някои аспекти от Интегрирания национален план „Енергетика – климат“.
Г-н Здравко Георгиев, Изпълнителен директор на СОФЕНА сподели добри практики за прилагане на мерки за енергийна ефективност, които могат да бъдат по-широко приложени.
Дискутирани бяха и предложения за промени в нормативната уредба в областта на енергийната ефективност, които да облекчат процедурите по докладване и отчитане на мерки по енергийна ефективност, прилагани от предприятията.
В обсъжданията участваха представители на бизнеса, бизнес и синдикални организации, висши учебни заведения, НПО, институции и др.