Акценти

 

              SEDA_LOGO.jpg                                                                               AEA_logo.jpg

Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд на България и Австрия бяха обсъдени на виртуална експертна среща.

В рамките на дългогодишното сътрудничество между АУЕР и Австрийската енергийна агенция на 29 май се проведе on-line среща за представяне и обсъждане на Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд на България и Австрия. Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г., се изготвя от всички страни-членки, съгласно изискванията на чл. 2а от Директивата за енергийните характеристики на сградите. Разработването им се счита за основен инструмент за постигането на обновен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., който осигурява високо качество на живот в здравословна, безопасна, енергийно ефективна, модернизирана и високотехнологична среда на живот с активно участие на потребителите за ефективно използване на енергия, управление на производството и потреблението на енергия в сградите и професионално управление на сградния фонд.
От австрийска страна в срещата взеха участие, освен екипът на Австрийската енергийна агенция, представители на отдел „Енергийна ефективност и сгради“ в Австрийско федерално министерство за действие по климата, околна среда, енергия, мобилност, иновации и технологии (BMK) и на катедра „Строителна физика“ в Австрийски институт по строителна техника.
По време на срещата бяха представени и обсъдени различни аспекти от националните стратегии на двете страни, сред които характеристиките на сградния фонд, енергийно потребление и енергиен микс на сградния сектор, пакети от мерки за енергоспестяване, използвани модели при определянето на пътната карта за обновяване на сградния фонд, индикатори за напредъка и оценка на резултатите от прилагането на стратегическите политики и мерки, връзката на Стратегиите с целите, поставени в Националните планове Енергетика-Климат и много други.