Акценти

 

EEA_grants.png

    

 

Пресконференция за стартиране на проекта на АУЕР по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

Днес (09 юли 2020) в АУЕР се проведе пресконференция за обявяване на стартирането на изпълнението на проект BGENERGY-1.001-0001 "Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи", финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ в рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021. Проектът се изпълнява от Агенция за устойчиво енергийно развитие в партньорство с Норвежка дирекция за водни ресурси и енергия /НДВРЕ/.
На пресконференцията беше представена информация за основните цели на проекта, дейностите, които предстои да се извършат и очакваните резултати. Повече информация за проект BGENERGY-1.001-0001 може да бъде намерена в рубрика Проекти на Интернет страницата на АУЕР, а със записа на проведената пресконференция може да се запознаете на Фейсбук страницата ни на следния линк: https://www.facebook.com/1031435726878852/videos/292460892095892