Акценти

Проект LABEL 2020, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС, е част от общоевропейската информационна кампания относно поетапното въвеждане на новите етикети за енергийна ефективност. Той се координира от Австрийската енергийна агенция и се изпълнява от партньори в 16 държави - членки на ЕС: AEA, Австрия (Координатор); ADENE, Португалия; EST, Великобритания; ADEME, Франция; SEVEN, Чехия; CO2ONLINE, Германия; HDE, Германия; adelphi, Германия; ELIANTE, Италия; LEGAMBIENTE, Италия; ECODES, Испания; KAPE, Полша; EKODOMA, Латвия; CRES, Гърция; ANRE, Румъния; EIHP, Хърватия; SEA, Швеция; ЧИЕЦ, България; DEA, Дания; VB, Дания

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти вече повече от 20 години. От една страна, етикетът стимулира производителите да правят нововъведения, а от друга – потребителите и т.нар. професионални купувачи да търсят енергийно-ефективни продукти. Същевременно, използваната в момента концепция за етикетиране, която включва класове за ефективност от А+++ до D, е тромава и по-малко ефективна, което доведе до вземането на решение за връщане към първоначалната концепция за класове A-G, съчетана с бъдещо преразпределение на класовете съобразно развитието на технологиите и пазара. Проектът LABEL 2020 има задачата да съдейства за гладкото преминаване към новите енергийни етикети.

Енергийният етикет ще бъде свързан с Европейската продуктова база данни - EPREL, посредством QR код. Базата данни ще предоставя на потребителите, търговците и органите за пазарен надзор допълнителна информация за всички етикетирани продукти. Според вътрешните прогнози на Европейската комисията общите икономии на енергия от новите етикети до 2030 г. ще възлизат на 38 TWh на година.

Преходният период до пълното въвеждане и ефективното използване на новия етикет изисква професионални насоки и подкрепа за заинтересованите страни, гарантиращи правилното прилагане на етикета от доставчиците и търговците на дребно, както и пълното разбиране, широкото одобрение и ефективното му използване от потребителите и професионалните купувачи.
Първите засегнати групи електроуреди през март 2021 г. са съдомиялни машини, перални машини и комбинирани перални със сушилня, хладилни уреди (вкл. т.н. търговски хладилници и фризери), телевизори и електронни екрани.

Освен за домакинствата, промяната е важна и за публичните възложители и професионалните купувачи от частния сектор, тъй като има отражение върху процедурите по обществени поръчки, социалнатата отчетност и корпоративната социална отговорност (ISO 26000, GRI 302, AA1000).
В тази връзка в рамките на проекта е разработен Наръчник с най-важната информация за публичните възложители и професионалните купувачи. Наръчникът може да бъде намерен на:
https://bg.label2020.eu/fileadmin/bg/Guidelines_Public_Administrations_and_professional_buyers_Final_BG.pdf

С повече информация за проект LABEL 2020, както и с редица информационни материали за новите етикети, можете да се запознаете на Интернет страницата на проекта: https://bg.label2020.eu/