Акценти

 

Националната кръгла маса се провежда в рамките на проект BeSMART в България и ще се стреми да надгради заключенията от предходното събитие, организирано на 19 май 2021 г., което изрично идентифицира необходимостта от осигуряване на приемственост и прозрачност на политиките, с цел укрепване на връзката между амбициозните стратегически цели и непосредствените инвестиционни приоритети и финансови инструменти. Представители на централните и местни власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще обединят усилията си за постигане на общата цел, за да предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост и да обсъдят практическите измерения в изпълнението на инвестиционните приоритети, които до голяма степен зависят точно от сътрудничеството между изброените заинтересовани страни. За тази цел ще бъде използван капацитетът на участващите партньори от българска страна – Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камара на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово, като за участие в дискусиите и работните групи ще бъдат поканени и ключови представители на всички страни с отношение към темата.

Водещи теми: Концепция, реформи и инвестиционни проекти в подкрепа на енергийната ефективност в Националния план за възстановяване и устойчивост
Обновяване на жилищния сграден фонд (Проект 9a от НПВУ)
Обновяване на обществения сграден фонд (Проект 9б на НПВУ)
Подкрепа за малки инсталации за възобновяема енергия (проект 10 от НПВУ)
Събитието ще се проведе на 05 октомври 2021 г. от 10:30 ч., в комбиниран присъствен и онлайн формат. Можете да се регистрирате за онлайн излъчването на форума тук: https://forms.gle/vkCPUaWqCcvNDVNx7

Предварителна програма на националната кръгла маса