Акценти

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), в качеството си на бенефициент, успешно реализира проект „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги”. Проектът е осъществен в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14-32-26/18.08.2014 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06.
На 24.08.2015 г. в гр. София, в конферентна зала „Панония” на хотел „Будапеща”, беше проведена заключителна конференция за представяне на резултатите от реализирането на проекта.
Резултатите са:
- надградени електронни регистри;
- цифровизирана  информация от задължените лица;
- изграден интерфейс за връзка на електронните регистри с централните системи на електронното управление;
- въведени 4 бр. електронни административни услуги;
- обучени специалисти в АУЕР.
С изпълнението на проекта се създават условия за реализиране на комплексно административно ослужване.
Удовлетворят се потребностите на целевите групи – администрацията на АУЕР, гражданите и представители на бизнес средите.
По отношение на АУЕР:
- подобрява се обмена на информация и координацията с другите целеви групи;
- осигурява се възможност за автоматизиран обмен на данни и информация с други държавни структури-министерства и ведомства.
По отношение на гражданите и бизнеса:
- намалява се времето за обработване на подадената информация от страна на служителите на АУЕР;
- със създаването на възможност задължените лица да подават информация за своята дейност по електронен път се осигурява навременна и коректна информация;
- намалява се броя на изискваните документи от потребителите на административни услуги на АУЕР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации от конференцията:

1. Представяне на резултатите от реализирането на проекта
   2. Представяне на системата „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги”