Акценти

Агенция за устойчиво енергийно развитие успешно реализира проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) успешно изпълни проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08.
На 26.10.2015 г. в гр. София, Конферентен център „Венус“, беше проведена заключителна конференция за представяне на резултатите от реализирането на проекта.
В рамките на проекта са изпълнени всички планирани дейности:
1. Организационна диагностика на АУЕР чрез извършване на  функционален анализ, като са изготвени:  
   •    Анализ на текущото състояние на административната структура, по отношение на релевантността на функциите, ефикасността и ефективността;
     •    Препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията;
     •    Препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията;
     •    Препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността.
2. Оптимизиране на организационната структурата и работните процеси:
     •    Разработени Технологични карти за изпълнение на всяка публична услуга по операции и роли;
     •    Изготвени Предложение и план за изменение на Устройствения правилник и вътрешните правила;
3. Изготвена стратегия за организационно развитие на АУЕР.
4. Проведено обучение за служителите в АУЕР.
С изпълнението на проекта се създават условия за постигане на по-голяма ефективност, подобряване на вътрешно-административната организация и координация на работните процеси, избягване на дублиращи се функции, подобряване на обслужването и удовлетвореността на потребителите на услуги на АУЕР. Зададена е ясна визия за администрацията в Стратегия за организационно развитие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация от конференцията:

Оптимизиране на структурата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ