Акценти

 

 

Семинар на АУЕР разпространи добри практики в помощ на търговците с енергия в страната

 

 

 

В продължение на традицията Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) да организира информационни и обучителни събития в подкрепа на Националната схема за задължения за енергийна ефективност, на 12 юни 2018 г. беше проведен работен семинар на тема „Най-добри практики при изпълнението на схемата за задължения за енергийни спестявания“. Събитието беше насочено към търговците с енергия в страната, които имат определени индивидуални цели за енергийни спестявания, съгласно Европейското и националното законодателство. Задължените лица в България срещат затруднения в изпълнението на задълженията си. Също така в процеса на постоянна комуникация с търговците с енергия АУЕР установи нуждата да се повиши тяхната информираност по отношение, както на задълженията им, така и за начините за тяхното успешно изпълнение.
В семинара се включи италианското мулти-ютилити HERA Group, чиито експерти от специализираното звено за енергийна ефективност на компанията, пристигнаха в страната по покана на АУЕР специално за да представят пред българските търговци своя дългогодишен опит в превръщането на задълженията си за енергийни спестявания в бизнес възможност за изключително успешното развитие на компанията на италианския и международния пазар.
Българският успешен опит беше представен от Веолия Енерджи Варна, които са един от все още малкото положителни примери за използване на всички възможности за развитие и растеж на компанията и създаването на устойчиви взаимоотношения с крайния клиент.
Резалта България представи успешните практики за прилагане на ЕСКО принципите за постигане на задълженията за енергийни спестявания от задължените търговци с енергия в Словения.
Присъстващите на семинара бяха запознати с бързи и достъпни енергоспестяващи практики, които могат да бъдат използвани от задължените лица при техните крайни клиенти, представени от Алианс за енергийна ефективност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации от семинара:
1. EEOS: from obligation to opportunity for growth - Experience of the Italian multi-utility Hera S.p.A
2. Veolia Energy Varna - Енергийни спестявания при крайни клиенти
3. ЕНЕРГИЕН АСИСТЕНТ - Бързи и достъпни енергоспестяващи практики, Алианс за енергийна ефективност
4. Постигане на задължения за енергийни спестявания: Успешни практики, Резалта България