Акценти

 

   

          Европейската комисия представи Плана за стратегически енергийни технологии (SET-Plan) на работен семинар в АУЕР

 

 

 

По инициатива на генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия на 20 юни 2018 г. Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организира работен семинар за представянето на „Плана за стратегически енергийни технологии“ на Европейската комисия (Strategic Energy Technology Plan – SET-Plan).
SET-Plan-ът цели ускоряването и широкото приложение на нисковъглеродните технологии, тяхното подобряване и намаляването на разходите за тях чрез координиране на националните усилия в областта на изследванията и подпомагане на проектното финансиране. Планът насърчава сътрудничеството сред страните членки, компаниите, изследователските институти и самия ЕС.
Г-н Dimitrios Sofianopoulos от ГД „Енергетика“ към ЕК представи SET-Plan-а и участва в обсъждането му със аудиенцията. Сред гостите бяха представители на университети и изследователски центрове, неправителствени организации, асоциации, аналитически центрове, публични власти, търговски камари, публични и частни дружества.
Към „Плана за стратегически енергийни технологии“ функционират няколко европейски платформи за технологии и иновации, които са създадени, за да подкрепят изпълнението на SET-плана чрез обединяване на държавите от ЕС, промишлеността и изследователите в ключови области. Те насърчават възприемането на пазара на ключови енергийни технологии чрез обединяване на средствата, уменията и изследователските съоръжения. Планът също така улеснява координацията и партньорствата между националните научноизследователски програми, например чрез програма Horizon 2020 ERA-NET Cofund.

Подробна информация за SET-Plan-а, за платформите към него, както и самия План може да намерите и на страницата на Европейската комисия.

 

 

 

 

 

 

 

План за стратегически енергийни технологии на ЕК - SET-Plan (на английски език)