Акценти

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ЩЕ ПОВИШАВА ИНФОРМИРАНОСТТА И КАПАЦИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС МОДЕЛ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДЕЙНОСТИ

 АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ стартира изпълнението на проект: по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г.
Проектът беше официално представен на конференция на 27-ми юни 2018 г. /сряда/ в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие.
На събитието присъстваха представители на министерство на енергетиката, БТПП, БСК, НСИ, неправителствени организации, организациии на енергийните одитори, търговци на енергия и др.
Проектът предвижда подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на предприятията по Закона за енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване на обследване за енергийна ефективност, реализиране на мерки за енергийна ефективност и управление на енергията; стимулиране на пазарните принципи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията, чрез повишаване на доверието в договори с гарантиран резултат и тяхното популяризиране; Повишаване обема и качеството на предоставяните енергийно-ефективни услуги, разширявайки обхвата им и към МСП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

Презентация от конференцията по представянето на проекта