Необходими документи за прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания

1. Примерен образец на Заявление за прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания.

2. Протокол, изготвен по образец съгласно приложение № 7от Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. с нотариална заверка на подписите.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ!

След нотариалната заверка на подписите на протокола за прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания, оригиналът на удостоверението предмет на прехвърлянето става собственост на поемателя.

§ 4. (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) от ЗЕЕ които гласи: „Задължените лица по чл. 10, т. 2 и 3 от отменения Закон за енергийната ефективност изпълняват индивидуалните цели за енергийни спестявания до 31 декември 2016 г., определени в съответствие с отменения Закон за енергийната ефективност.“
(Поименени списъци одобрени с Протокол № 44 от 08.12.2010 г. с Решение на МС“.)