Документи за отмяна на удостоверение за енергийни спестявания и издаване на две или повече удостоверения за същото количество енергийни спестявания

Заявление за отмяна на удостоверение и издаване на две или повече удостоверения за същото количество спестена енергия - примерен образец, съгласно Заповед № РД-04-245/04.10.2018 г., във връзка с чл. 24, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г.

За издаване на удостоверения по Заявлението не се дължи такса.