Необходими документи за издаване на удостоверение за енергийни спестявания

1. Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г., съгласно Заповед № РД-04-44/19.02.2019 г.

2. Протокол за оценка на енергийните спестявания на хартиен носител и в електронен формат по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР:

Образец на Протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания в сграда

Образец на Протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания в предприятие/промишлена система/система за външно изкуствено осветление

Образец на Протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания по методики

3. Докладите от обследвания за енергийна ефективност, извършени от лицата, вписани в регистрите по чл. 44, ал. 1 и/или чл. 60 ал. 1 от ЗЕЕ, преди и след въвеждане на мярката/мерките за повишаване на енергийната ефективност;

4. Документ, удостоверяващ датата на въвеждане в експлоатация на мярката/мерките (оригинал или заверено копие).

5. Документ за платена такса, съгласно чл. чл. 75, ал. 1 от ЗЕЕ (оригинал или заверено копие);


 За издаване на удостоверение за енергийни спестявания се събира такса в размер 30 лв.

 БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници e приета с ПМС № 26 от 10.02.2012 г., обн., ДВ, бр. 14 от 17.02.2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм., бр. 35 от 12.04.2013 г., в сила от 12.04.2013 г.
Начин на плащане на държавните такси:
- по банковата сметка на АУЕР

IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01
BIC : BNBGBGSD
Българска народна банка
София, пл. "Александър I"
- на ПОС терминал в АУЕР.