Необходими документи при представяне на обследване за ЕЕ и сертифициране на СГРАДИ

Необходими документи при представяне на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на СГРАДИ в експлоатация

ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – чрез портала за електронни административни услуги или системата за сигурно електронно връчване
Съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (Наредбата), собственикът на сградата предоставя с писмо в АУЕР до 7 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването по електронен път - чрез портала за електронни административни услуги или системата за сигурно електронно връчване:
1. Резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност по образец, на електронен носител във формат „excel“;
Образци: Резюме със сертификат в общ файл
                 Резюме без сертификат

2. Копие от Сертификата за енергийни характеристики, Приложение 1 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата
3. Доклад от обследване за енергийна ефективност по чл. 14, ал. 2 от Наредбата
4. Доклад/и от проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации /инсталации за комбинирано отопление и вентилация в сгради; на климатични инсталации/комбинирани климатични и вентилационни инсталации в сгради, ако е приложимо
5. Копие на Приемо-предавателен протокол по чл. 22, ал. 3 от Наредбата
6. Копие на Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43, ал. 4 и 6 от ЗЕЕ

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР ИЛИ НА ГИШЕ
Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (Наредбата), В случай, че собственикът на сградата не използва възможността по ал. 1, той предоставя с писмо в АУЕР до 7 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването на хартиен носител:
1. Резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност, както следва:
• Заверено копие на резюмето на хартиен носител
И
• Резюмето на електронен носител във формат “excel”
Образци: Резюме със сертификат в общ файл
                Резюме без сертификат

2. Заверено копие на Сертификата за енергийни характеристики, Приложение 1 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата:
3. Доклад от обследване за енергийна ефективност по чл. 14, ал. 2 от Наредбата
4. Заверено копие на Доклад/и от проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации /инсталации за комбинирано отопление и вентилация в сгради; на климатични инсталации/комбинирани климатични и вентилационни инсталации в сгради, ако е приложимо
5. Заверено копие на Приемо-предавателен протокол по чл. 22, ал. 3 от Наредбата
6. Оригинал на Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43, ал. 4 и 6 от ЗЕЕ

Образците на документите по точки 1, 5 и 6 са утвърдени със Заповед № РД-04-406/23.12.2022 г. на изпълнителния директор на АУЕР.