Форми за отчет

Форми за отчет по ЗЕЕ

Форми за отчет по ЗЕЕ

1. Форма за годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ (за органите на държавната власт и местното самоуправление)

2. Указания за изготвяне на програми за енергийна ефективност

3. Форма по чл. 23 от ЗЕЕ – Приложени мерки за енергийна ефективност в сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация

4. Форма за отчет на управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

5. Годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците с енергия, съгласно чл. 63, ал. 8 от ЗЕЕ

6. Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители

7. Форма за предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл.44, ал. 1 и чл. 60, ал.1 от ЗЕЕ

8. Програма към информационната форма (FEM)

9. Указания за попълване на списъци съгласно чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 58, ал 1 от ЗЕЕ

10. Декларация за годишно потребление на енергия на промишлена система

11. Указания за попълване на декларация за продадени количества енергия/горива и на годишна информация за изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания