Форми за отчет

Форми за отчет по ЗЕЕ

Форми за отчет по ЗЕЕ

1. Форма за годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ (за органите на държавната власт и местното самоуправление)

2. Указания за изготвяне на програми за енергийна ефективност

3. Форма за отчет на управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

4. Форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 68, ал. 2 и ал.3 и чл. 63 от ЗЕЕ

5. Форма за предоставяне на информация от търговците с природен газ

6. Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители

7. Форма за предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл.44, ал. 1 и чл. 60, ал.1 от ЗЕЕ

8. Програма към информационната форма (FEM)

9. Указания за попълване на списъци съгласно чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 58, ал 1 от ЗЕЕ

10. Декларация за годишно потребление на енергия на промишлена система