Форми за отчет

Форми за отчет по ЗЕЕ

Форми за отчет по ЗЕЕ

Образци


 

 Форма за годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ (за органите на държавната власт и местното самоуправление)

Годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците с енергия, съгласно чл. 63, ал. 8 от ЗЕЕ

Форма за предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл.44, ал. 1 и чл. 60, ал.1 от ЗЕЕ

Форма по чл. 23 от ЗЕЕ – Приложени мерки за енергийна ефективност в сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация

Форма за отчет на управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители

Декларация за годишно потребление на енергия на промишлена система

Програма към информационната форма (FEM)

Указания