Методики

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания

Специализирани методики за оценяване на енергийни спестявания, утвърдени със заповеди на министъра на енергетиката

Методика за оценка на енергийните спестявания след газификация, приета с постановление на Министерски съвет № 258/19.10.2012 г.

Форма за предоставяне на информация от търговците с природен газ

Програма към формата за предоставяне на информация от търговците с природен газ

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания, приети с постановление на Министерски съвет № 36/15.02.2013 г.

Формули за изчисление по Специализирани методики, приети с ПМС № 36/15.02.2013 г.

 

Опростен калкулатор за оценка на енергийни спестявания

 

 Всички публикувани специализирани методики могат да се използват за доказване на енергийни спестявания от мерки, приложени в периода 2014-2020 г.
  В момента се предприемат стъпки за тяхното актуализиране за периода 2021-2030 г. в съответствие с изискванията на чл. 20а, ал. 5 от Закона за енергийна ефективност (обн. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г.).
  В периода на задължение 2021-2030 настоящите методики могат да бъдат използвани до публикуването на актуализациите им. Методиките, отнасящите се до мерки, свързани с възобновяеми източници на енергия, не могат да бъдат използвани за доказване на индивидуални цели за енергийни спестявания за периода 2021-2030 г.

 

Списък на преработени и внесени за утвърждаване в Министерство на енергетиката специализирани методики за оценка на енергийните спестявания.