Актуализирани методики

1. Методика за оценяване на енергийни спестявания в резултат на енергийни консултации на домакинства, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-99/16.02.2022 г. на министъра на енергетиката
2. Методика за оценяване на енергийни спестявания в резултат на инсталиране на интелигентни системи за измерване и контрол (smart meter) за домакинства, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-100/16.02.2022г. на министъра на енергетиката
3. Методика за оценяване на енергийни спестявания в резултат на монтаж на нов високоефективен газов котел или подмяна на съществуващ от по-нисък клас, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-86/14.02.2022г. на министъра на енергетиката
4. Методика за оценяване на енергийните спестявания след смяна на горивната база с природен газ (газификация), утвърдена със Заповед № Е-РД-16-90/15.02.2022г. на министъра на енергетиката
5. Методика за оценяване на енергийни спестявания в резултат на монтиране на гуми с нисък коефициент на съпротивление при контакт с пътя на превозни средства, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-92/15.02.2022г. на министъра на енергетиката
6. Методика за доказване на енергийни спестявания чрез използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-94/15.02.2022г. на министъра на енергетиката
7. Методика за оценяване на енергийните спестявания при преминаване към централизирано топлоснабдяване, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-93/15.02.2022г. на министъра на енергетиката
8. Методика за оценяване на енергийните спестявания при управление на енергията в абонатна станция, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-91/15.02.2022г. на министъра на енергетиката
9. Методика за оценяване на енергийните спестявания при изпълнени мерки за енергийно спестяване в системи за изкуствено осветление в промишлени системи, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-96/15.02.2022г. на министъра на енергетиката
10. Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на сензори за контрол на осветлението, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-95/15.02.2022г. на министъра на енергетиката

11. Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на съществуващи инсталации за битово горещо водоснабдяване с нови инсталации, които са напълно изолирани за съществуващи клиенти на топлопреносни предприятия, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-386/24.06.2022 г. на министъра на енергетиката

12.Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна и топлоизолиране на съществуващи инсталации за топла вода за БГВ, с присъединяване на нови клиенти за топлофикационните дружества, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-385/24.06.2022 г. на министъра на енергетиката

13. Методика за оценяване на енергийните спестявания при преустройство от вертикални двутръбни към хоризонтални двутръбни отоплителни инсталации с индивидуално измерване на консумираната енергия, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-384/24.06.2022 г. на министъра на енергетиката

14. Методика за оценяване на енергийните спестявания при смяна на горивна база на транспортни средства от бензин на пропан-бутан (LPG) или метан (CNG), утвърдена със Заповед № Е-РД-16-497/29.08.2022 г. на министъра на енергетиката

15. Методика за оценяване на енергийните спестявания в резултат на разработване на механизъм за проверка на налягането на въздуха в гуми на превозни средства, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-498/29.08.2022 г. на министъра на енергетиката

16. Методика за оценяване на енергийните спестявания при използване в двигателите на транспортните средства на двигателно масло с нисък вискозитет, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-766/30.12.2022 г. на министъра на енергетиката.