Оценяване на стойности на спестявания на енергия в съответствие с резултати от независим мониторинг на предходни мерки за енергийна ефективност в сходни инсталации, съгласно чл. 76, ал. 1, т. 4 от Закона за енергийна ефективност

Оценяване на стойности на спестявания на енергия в съответствие с резултати от независим мониторинг на предходни мерки за енергийна ефективност в сходни инсталации – 5 бр. мерки:

  • Обновяване на сградните ограждащи конструкции и елементи (стени, покриви, подове, прозорци) на съществуващи жилищни сгради и сгради за обществено обслужване (Утвърдена със Заповед № Е-РД -16-46/27.01.2023 г.)
  • Подмяна на съществуващи електроуреди (хладилници, перални, телевизори, бойлери и др.) в сгради (Утвърдена със Заповед № Е-РД -16-47/27.01.2023 г.)
  • Подмяна на съществуващи осветители в жилищни или административни сгради (Утвърдена със Заповед № Е-РД -16-48/27.01.2023 г.)
  • Заместване на съществуващо офис оборудване (компютри, монитори, принтери, факсове и т.н.) в сгради за обществено обслужване (Утвърдена със Заповед № Е-РД -16-45/27.01.2023 г.)
  • Енергийно спестяване в автомобилния транспорт (Утвърдена със Заповед № Е-РД -16-49/27.01.2023 г.)

Изчислителен файл за 5-те броя мерки