Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност

 

                                                                             

 

 

Наименование на проекта: BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”

Финансираща програма: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изпълнител на проекта: Българска стопанска камара

Партньори: Агенция за устойчиво енергийно развитие, Софийска енергийна агенция - СОФЕНА

Период на изпълнение: Януари 2019 г. – Юли 2020 г.

Цели на проекта:
1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
2. Открито и отговорно управление;
3. Отправяне на препоръки за:
        - Подобряване на процесите на предоставяне на услуги;
        - По-добра регулаторна среда;
        - Борба с корупцията;
        - Предотвратяване на конфликта на интереси.

Целеви групи:
1. Държавни органи и административни структури на изпълнителната власт и техни структури в областта на енергийната ефективност;
2. Бизнес и негови структури по сектори на икономиката и регионите;
3. Неправителствени организации, свързани с енергийната ефективност, както и техните служители;
4. Социално-икономически партньори, както и техните служители;
5. Общественост.

Дейности:
1. Извършване на проучвания и изследвания относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнеса.
2. Извършване на проучвания на добри практики и/или иновативни решения по сектори и региони на икономиката, свързани с прилагането на законовите изисквания.
3. Анализ на използването, достъпността, информативността и извеждане на трендове и препоръки за подобряване на достъпността на Националната информационна система за енергийна ефективност.
4. Разработване на анализи с участие на бизнес организациите относно идентифициране на нормативните и практическите трудности пред прилагането на формати на договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и др.
5. Провеждане на национална конференция и 3 семинара по региони на тема "Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност".
6. Обмяна и пренасяне на добри практики и иновативни решения по сектори и региони на бизнеса.
7. Провеждане на разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на НИС.
8. Организиране на информационна кампания и други сходни дейности с цел повишаване на обществената осведоменост, свързани с извършваните проучвания на добри практики и/или иновативни решения с участието на представители на бизнес организациите и НПО.

Очаквани резултати:
1. Повишаване взаимодействието между администрацията, НПО и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
2. Нарастване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
3. Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в областта на енергийната ефективност.
4. Повишаване нивото на енергийната ефективност на национално, регионално ниво, в секторите на икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност;
5. Намаляване нивото на въглеродните емисии и създаване на допълнителни условия за опазване на околната среда и др.

Контакти:
Камен Колев
София 1000, ул. Алабин 16-20
+3592 932 09 37
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Резултати:

1. Анкетно проучване

2. Анализ на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност

3. Проучвания на добри практики в областта на енергийната ефективност 

4. Анализ на проблемите и ползването на Националната информационна система по енергийна ефективност 

5. Анализ на приложимостта и проблемите пред сключване и изпълнение на ЕСКО договори в промишлени предприятия 

6. Проучване на добри практики и положителни резултати от внедряване на стандарта ISO 50001 в България 

 

Презентации от публични събития:

 Пресконференции за представяне на проекта, 19.03.2019 г.

1. Презентация на Ивайло Алексиев, АУЕР от пресконференция за представяне на проекта, 19.03.2019 г.

2. Презентация на Камен Колев, БСК от пресконференция за представяне на проекта, 19.03.2019 г. – Енергийната ефективност на първо място във взаимодействието между бизнеса и държавата

3. Презентация на Здравко Георгиев, СОФЕНА от пресконференция за представяне на проекта, 19.03.2019 г. – Нужда от повишаване на гражданското участие в политиките в областта на енергийната ефективност

Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“, град Стара Загора 28.02.2020 г.

4. Презентация на Ивайло Алексиев, АУЕР от семинар на 28.02.2020 г. в град Стара Загора - Енергийна ефективност - част от интегриран план на България в областта на енергетиката и климата и Националната стратегия за обновяване на сградния фонд

5. Презентация на Камен Колев, БСК от семинар на 28.02.2020 г. в град Стара Загора – Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност

6. Презентация на Димитър Баев, БСК от семинар на 28.02.2020 г. в град Стара Загора – Резултати от проведени проучвания и изследвания относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите

7. Презентация на Здравко Георгиев, СОФЕНА от семинар на 28.02.2020 г. в град Стара Загора – Добри практики в областта на енергийната ефективност, Обобщаване на добри практики по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“

Пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, 07.07.2020 г.

8. Презентация на Ивайло Алексиев, АУЕР от пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, 07.07.2020 г. – Енергийна ефективност на индустрията

9. Презентация на Камен Колев, БСК от пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, 07.07.2020 г. – Възможности и проблеми в областта на енергийната ефективност за индустриални потребители

10. Презентация на Здравко Георгиев, СОФЕНА и Димитър Баев, БСК от пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, 07.07.2020 г. – Ефективност и влиянието на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите. ЕСКО договори и добри практики

Онлайн конференция (уебинар) на тема „Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност“ 25.06.2020

11. Презентация на Цветомира Кулевска, АУЕР от уебинара на 25.06.2020 - Енергийна ефективност - част от интегриран план на България в областта на енергетиката и климата и Националната стратегия за обновяване на сградния фонд

12. Презентация на Камен Колев, БСК от уебинара на 25.06.2020 г. - Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност

13. Презентация на Здравко Георгиев, Софена от уебинара на 25.06.2020 г. – Добри практики в областта на енергийната ефективност

14. Презентация Димитър Баев, БСК от уебинара на 25.06.2020 г. – Анализ на използването на договори с гарантиран резултат (ESCO договори) за индустриални потребители