Проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на сградите V – CAV_EPBD"
по грантово споразумение № 820497 в рамките на „Хоризонт 2020“ – европейска рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.)

CA EPBD е съвместна инициатива между държавите членки на ЕС и Европейската комисия. В нея участват представители на националните министерства или свързаните с тях институции, които отговарят за подготовката на техническата, правната и административната рамка за Директивата относно енергийните характеристики на сградите (2010/31/ЕС) във всяка страна членка на ЕС, плюс Норвегия. Целта е да се подобри обмена на информация и опит от националното траспониране и прилагане на това важно европейско законодателство.
Съгласуваното действие (CA EPBD) се отнася до Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) (EPBD). То има за цел да допринесе за намаляване на потреблението на енергия в европейските сгради чрез обмен на знания и най-добри практики в областта на енергийната ефективност и енергийните спестявания между всички 28 страни членки на ЕС плюс Норвегия.
EPBD е крайъгълен камък в законодателството на ЕС и е разработена с цел реализиране на потенциала за спестяване в сградите, като се има предвид, че те потребяват почти 40% от енергията в ЕС. Следователно, пълното и ефективно транспониране на тази директива е от основно значение за постигането на целите на ЕС за енергоспестяване и за намаляване на емисиите на парникови газове. EPBD се счита за важен законодателен компонент в политиката на ЕС за енергийна ефективност и беше приет, за да допринесе за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото, гарантирането на сигурността на доставките на енергия и подобряването на конкурентоспособността.
Инициативата CA EPBD стартира през 2005 г. Настоящата ѝ пета фаза започна на 1 май 2018 г. и ще продължи до 30 април 2022 г. и има за цел транспониране и прилагане на Директива 2018/844/ЕС, изменяща EPBD.
Дейността по проекта се организира на редовни пленарни срещи между националните екипи, събирайки заедно 120 участници от 29 страни. Тези срещи се съпровождат от други мерки за подобряване на комуникацията, включително уеб-платформа и национални доклади.
Участник в проекта от българска страна е Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
CA EPBD е получило финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.
За повече информация: www.epbd-ca.eu