Проект DEESME “Насочване на МСП и националните власти през енергийния преход чрез придобиване на допълнителни ползи и прилагане на подходи за управление на енергията”

 

Проект DEESME “Насочване на МСП и националните власти през енергийния преход чрез придобива не на допълнителни ползи и прилагане на подходи за управление на енергията”


Проект DEESME “Насочване на МСП и националните власти през енергийния преход, възползвайки се от допълнителните ползи и подходи за управление на енергията”, е финансиран от програма „Хоризонт 2020“ с цел да подпомогне малките и средните предприятия (МСП) да се включат в енергийния преход, като се възползват от допълнителните ползи от подходите за енергиен мениджмънт и енергиен одит и да предостави на националните органи насоки и препоръки за укрепване на националните схеми.
За реализацията на тригодишният проект, стартиран през септември 2020, е изграден силен консорциум от академични среди, изследователски организации, консултантски и държавни служби от Белгия, България, Германия, Италия, Холандия и Полша, а именно: IEECP (NL, координатор) FIRE (IT), SOGESCA (IT), Fraunhofer ISI (DE), CLEOPA (DE), АУЕР (България), ECQ (България), KAPE (PL), EEIP (BE).
В Европейския съюз има няколко законодателни акта, насочени към насоки на държавите и компаниите, независимо от техния размер, към начини за подобряване на тяхната енергийна ефективност: един от тях е Директивата за енергийна ефективност , установяваща обща рамка от мерки и изисквания с цел премахване на пазарните бариери и насърчаване на по-ефективно използване на енергията в търсенето и предлагането. Член 8 от Директива 2012/27/ЕС предлага начини за постигане на това, като изисква от държавите-членки да насърчават и улесняват прилагането на енергийни одити и системи за управление на енергията. Всички държави-членки са избрали различни подходи за транспониране на изискванията в националните закони и за подкрепа на компании (обучения, уебсайтове, схеми за финансиране).
Провеждането на енергийни одити и внедряването на системи за управление на енергията могат да бъдат източник на допълнителни ползи за компаниите, ако се възползват от широкия потенциал, произтичащ от техните препоръки: намалени оперативни разходи, повишена производителност, подобрена работна среда и много други. Одитите са задължителни за големи компании и се препоръчват за малки и средни предприятия (МСП). Подобряването на енергийната ефективност е най-рентабилният начин за намаляване на свързаните с енергията емисии, подобряване на икономическата конкурентоспособност и увеличаване на енергийната сигурност.
За разлика от големите компании, МСП разполагат с по-малко технически, човешки и финансови ресурси, за да подобрят своята енергийна ефективност. Бариерите са щателно проучени, включително липса на информираност, нисък капитал, затруднения при достъпа до финансиране, съмнения относно реалния потенциал за спестяване и липсата на технически и човешки ресурси. За да се предоставят на МСП технически ресурси като методологии, най-добри практики, технологични описи и субсидии, съществуват и национални схеми. Някои от схемите въвеждат задължителни действия (енергиен анализ) за получаване на такива субсидии. Независимо от това, националните схеми не успяват да убедят МСП, че енергийният одит е нещо повече от „бюрократично изпълнение“, за да се получи принос и да се подтикнат големите компании да предприемат стъпка от анализа към инвестицията.
За да се преодолее това, DEESME има за цел:
а) Да даде възможност на компаниите да управляват енергийния преход, като се възползват от допълнителните ползи и подходи за управление на енергията;
б) Подкрепа за разработването и прилагането на политиките на ЕС за енергийна ефективност в рамките на член 8 от Директивата за енергийната ефективност, извън проекта, като предоставя на националните органи насоки и препоръки за това как да се укрепят националните си схеми;
в) Повишаване на употребата на подхода DEESME от националните органи извън графика на проекта, чрез изпълнение на дейности по институционализация.
Проектът ще помогне на МСП да разработят и тестват техническите решения на DEESME, чрез организиране на инициативи за осведоменост и обучение, осъществяване на енергийни одити и внедряване на системи за управление на енергията, като се започне от международния стандарт и се добавят допълнителните ползи от подхода за енергийна ефективност.
За повече информация: https://www.deesme.eu/