Проект BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

                                                BeSmart Logo 

Проект BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

Преходът към нисковъглеродна икономика изисква по-висока енергийната ефективност и по-добро управлението на енергията, навлизане на нови специализирани услуги и развитие на финансовите механизми. Това изключително предизвикателство особено актуално в сградния сектор, където използваният в момента механизъм за 100-процентова безвъзмездна финансова помощ при обновяване на многофамилни жилищни сгради трябва да се реформира в по-устойчива схема за финансиране, която да бъде социално приемлива, да осигурява участието на уязвимите потребители и в същото време да поставя по-високи критерии за енергийна ефективност и екологични ползи.
Целта на BeSMART e да се създаде постоянен дискусионен форум за съвместно разработване на политики и структурирането на новаторски финансови схеми, стимулиращи инвестициите в енергийна ефективност. В тази връзка проектът предвижда следните дейности:
• Въвличане на всички заинтересовани страни в открит диалог
• Разпространение на добрите практики, инициативи и инструменти
• Изграждане на онлайн комуникационна платформа за споделяне на знания и опит
• Провеждане на девет национални кръгли маси с широко медийно отразяване
• Конкретни препоръки за разработване на финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност
Очакваните ползи от планираните дейности включват:
• Активно участие и ползване на информация от “първа ръка” за дизайна на новите финансови схеми за енергийна ефективност
• Повишен потенциал за разработване и управление на проекти за дълбоко, енергийно ефективно обновяване на сградите
• Подкрепа на местните Плановете за устойчива енергия и изменение на климата до 2030 година и на стратегиите за обновяване на сградите
• Тласък на движението за по-привлекателна и достъпна градска среда, намалена енергийна бедност и по-добро качество на въздуха.

Този проект е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз със споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 101033787, негов координатор е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Партньори по проекта са Агенция за устойчиво енергийно развитие, Еконолер СА (България), Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Алианс за енергийна ефективност, Камара на строителите в България, Национален доверителен екофонд, Община Габрово и Столична община.

За повече информация, посетете https://www.besmartproject.net/, страницата на проекта във Facebook, LinkedIn, и последвайте профила в Twitter.