Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 3”

 

 

 

 

 

 

Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 3”

Проектът е продължение на проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“, който приключи успешно през май 2022 г.

Целта на трето съгласувано действие за Директивата за енергийна ефективност (CA-EED 3) е да насърчи обмена на информация и опит между държавите-членки и други участващи страни (Норвегия) с оглед улесняване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност, включително изпълнението на измененията на настоящата директива.

Специфичните цели на проекта са:
• Да се подобри и структурира обмена на информация и опит от националното изпълнение, като същевременно се популяризират концепциите за добри практики в дейностите за подобряване и укрепване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС от страна на държавите-членки.
• Да се насърчи диалогът между държавите-членки относно общи подходи за ефективното изпълнение на Директива 2012/27/ЕС.
• Да допълни работата на Комитета на Директива 2012/27/ЕС, подпомагащ Европейската комисия.

Очакваното въздействие на проекта се състои в по-хармонизиран подход и подобрено прилагане на Директивата за енергийна ефективност в държавите-членки, както и в трансфера на добри практики между държавите.

Проектът е структуриран в шест домейна, които обхващат всички членове на директивата, вкл. планиране, мониторинг, проверка и верифициране на енергийните спестявания, финансиране на мерки, информация и обучение, енергийни услуги, одити, ESCO и сертифициране и т.н.:
1. Схеми и мерки за енергийна ефективност: планиране, мониторинг и проверка и верифициране на енергийните спестявания
2. Обществени сгради и закупуване от публични органи, дългосрочна стратегия за обновяване на сгради
3. Измерване и фактуриране, реакция на търсенето и ефективност на мрежите
4. Енергийни услуги, одити, ESCO и сертифициране
5. Ефективност в енергоснабдяването, високоефективна когенерация и отопление / охлаждане.
6. Финансиране на мерки, информация и обучение

CA-EED 3 обединява уникална група от експерти и политици, тя е единствената неформална група с пълно представителство на всички държави-членки и Норвегия и по своята същност предоставя на страните-членки, на Главна дирекция Енергия към ЕК и на Европейската изпълнителна агенция за климатична инфраструктура и околна среда (CINEA) уникална възможност да общуват по неформален начин на техническо ниво със съответните експерти от европейските страни. Общността на CA-EED е създадена и развита по време на предходните проекти, което улеснява експертното общуване между държавите-членки. На свой ред пътят е подготвен за двустранно сътрудничество, лесна комуникация, разработване на съвместни проекти по европейски програми, които подпомагат целите и задачите на CA-EED в по-специфични области на прилагането на Директива 2012/27/ЕС.

Проектът стартира на 1 януари 2022 г. и е с продължителност 60 месеца. Той се изпълнява от представители на енергийните агенции и министерства от всички държави-членки и Норвегия. В България проект CA-EED 3 се координира и изпълнява от АУЕР.

Интернет страница на проекта: https://www.ca-eed.eu/

Резюме на резултатите от 1-ва среща по проект CA EED3, 11-12.10.2022 г. (на английски език)

Резюме на резултатите от 2-ра среща по проект CA EED3, 21-22.03.2023 г. (на английски език)