Проект „Odyssee-MURE – Мониторинг на стълб енергийна ефективност за неутралност на климата“

Проект „Odyssee-MURE – Мониторинг на стълб енергийна ефективност за неутралност на климата“

Проект „Odyssee-MURE – Мониторинг на стълб енергийна ефективност за неутралност на климата“ стартира през октомври 2022 година, финансира се по програма LIFE и е с продължителност 30 месеца.

Основните цели на ODYSSEE MURE са:

  • Предоставяне на актуализирана информация за показателите за енергийна ефективност чрез базата данни ODYSSEE и нейните инструменти за индикатори
  • Преработена и актуализирана база данни MURE относно мерките на политиките и нейните инструменти
  • Включване влиянието на обществените тенденции, които могат да увеличат или намалят потреблението на енергия (като възходящи ефекти, споделена икономика, цифрова икономика)
  • Предоставяне на иновативно обучение и дидактически документи за повишаване на капацитета на националните, регионалните и местните администрации в областта на мониторинга на енергийната ефективност и оценката на въздействието
  • Предоставяне на подкрепа за държавите-членки при разработване на показатели за европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“
  • Разширение на оценката на въздействието на енергийната ефективност до ползите в по-широк смисъл
  • Подкрепа на националните правителствата с информация за конкретни политики за енергийна ефективност и за борба с енергийната бедност

Мрежа от 34 партньори от 28 държави участват в проекта ODYSSEE MURE, обикновено национални енергийни агенции ност или техни представители в рамките на Европейската енергийна мрежа (EnR).

АУЕР е партньорът по проекта от България.

Интернет страница на проекта: https://www.odyssee-mure.eu/

База данни с индикатори ODYSSEE: https://www.indicators.odyssee-mure.eu/

База данни с политики и мерки MURE: https://www.measures-odyssee-mure.eu/