Проект „6-то съгласувано действие в подкрепа на държавите-членки и участващите страни при прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите“ - LIFE21-CET-CA-CAEPBD6

Проект „6-то съгласувано действие в подкрепа на държавите-членки и участващите страни при прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите“ - LIFE21-CET-CA-CAEPBD6
по грантово споразумение № 101102078 в рамките на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE)


CA EPBD е съвместна инициатива между държавите членки на ЕС и Европейската комисия. Общата цел на проекта е да насърчи обмена на информация и опит между държавите-членки и други асоциирани страни (Норвегия) по отношение на прилагането на специфичното законодателство и политика на Европейския съюз относно енергийните характеристики на сградите, и по-специално с по отношение на транспонирането и прилагането на ДИРЕКТИВА 2018/844/ЕС (EPBD) и текущото преразглеждане на тази директива.
Специфичните цели на проекта са:
1. Подобряване и структуриране на споделянето на информация и опит от националното прилагане и насърчаване на добрите практики в дейностите на държавите-членки за прилагане на Директивата за енергийните характеристики на сградите.
2. Създаване на благоприятни условия за по-бързо сближаване на националните процедури по въпроси, свързани с EPBD.
3. Развиване на пряко сътрудничество с другите две съгласувани действия, свързани със сградите: CA-RES, с акцент върху транспонирането и прилагането на Директивата за възобновяема енергия (Директива 2018/2001/ЕС); и CA-EED, фокусиран върху транспонирането и прилагането на Директивата за енергийна ефективност (Директива 2018/2002/ЕС), където се очаква националните планове да включват инициативи за енергийна ефективност на сградите.
4. Допълване на работата на Комитета по член 26 и установяване на диалог с Европейския комитет по стандартизация (CEN) в тяхната работа и прилагане на стандарти в подкрепа на изчисления на нулеви въглеродни емисии и на жизнения цикъл.
5. Подкрепа за европейските държави-членки и Норвегия да използват националните планове за обновяване, за да подкрепят напредъка по прилагането на EPBD и увеличените дейности по обновяване. Както и при предишните части на съгласуваното действие, CAV_EPBD ще се стреми да доведе до по-хармонизиран подход, подобрено изпълнение и действително прилагане на EPBD във всички участващи страни, както и да помогне за разпространението на най-добрите практики между държавите.
Инициативата CA EPBD стартира през 2005 г. Настоящата ѝ шеста фаза започна на 1 ноември 2022 г., ще продължи 60 месеца и има за цел транспониране и прилагане на Директива 2018/844/ЕС, изменяща EPBD.
Дейността по проекта се организира на редовни пленарни срещи между националните екипи, събирайки заедно участници от 28 страни. Тези срещи се съпровождат от други мерки за подобряване на комуникацията, включително тематични семинари, уеб-платформа и национални доклади.
Участник в проекта от българска страна е Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
CA EPBD се финансира от Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE).
За повече информация: www.epbd-ca.eu