Програма на ЕК „Интелигентна енергия за Европа” – политика и действия на АЕЕ

Приоритети и възможности за финансиране на проекти през 2010 г.

Малко история

Програмата Интелигентна енергия за Европа (ИЕЕ) се ръководи от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (ИАКИ) от името на Европейската комисия и се стреми да заличи несъответствието между европейските политики и резултата от тяхното действително въздействие.

В средата на 2008 г. ИАКИ управляваше повече от 400 проекта и подпомагаше учредяването на 60 нови местни и регионални енергийни агенции.

Ние всички можем да извлечем полза от по-добрите пазарни условия, създадени от проектите, подкрепени от програма ИЕЕ.

Програмата „ИЕЕ 2007-2013” е част от европейската рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации”. Нейният общ бюджет, възлизащ на 730 млн. евро се използват за подкрепата на европейските проекти по годишните покани за представяне на предложения. Финансирането покрива до 75% от допустимите проектни разходи.

Програмата ИЕЕ действа, за да направи Европа по конкурентоспособна и новаторска, като същевременно помага в постигането на нейните амбициозни цели по отношение на климатичните изменения.

Подобрявайки енергийната ефективност и насърчавайки широкото използване на нова и възобновяема енергия, програмата ИЕЕ цели да засили дейността, която ще помогне постигането на европейските цели, вкл. мерки по:

- подпомагане подобряването на енергийната ефективност и рационалното използване на енергийните ресурси (SAVE);

- насърчаване използването  на нови и възобновяеми енергийни източници и подпомагане диверсификацията на енергийните източници (ALTENER);

- насърчаване енергийната ефективност и използването на нови и възобновяеми енергийни източници в транспорта, напр. биогорива (STEER).

За 2010 г. покана за представяне на предложения е отворена

Тази година ще се предоставят около   € 56 милиона , като предоставената помощ е до   75% от допустимите разходи по проекта. Всяка публична или частна организация в рамките на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Хърватия може  да кандидатства за финансиране.

Приемат се само онлайн предложения . Краен срок за подаване е 24та Юни, Час 17:00 местно Брюксел ".

Кандидатстването за финансиране ИЕЕ е силно конкурентен процес.   Вашият проект трябва да бъде на високо професионално качество  за да бъде финансиран.

През 2010 г. приоритетни области за финансиране са както следва:

*       енергийна ефективност (SAVE):

−        енергоефективни сгради,

−        потребителско поведение;

* енергоефективен траспорт (STEER):

−        енергоефективен траспорт,

−        изграждане на капацитет и обучение;

* възобновяеми енергийни източници (ALTENER):

−        електричество от възобновяема енергия (вкл. комбинирано производство на топлинна и ел. енергия),

−        биоенергия;

−        възобновяема енергия в сгради

Какво ще се финансира ...

Изграждане на капацитет; изграждане и разпространяване на ноу-хау, умения и методи; обмяна на опит, развитие на пазара и разузнаване, политика на въвеждане; повишаване на осведомеността и предоставяне на информация и образование и обучение.

и какво няма да бъде финансирано ?

"Хардуер" тип инвестиции, демонстрационни проекти, или технически изследвания & проекти за развитие на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.


Какво прави един проект   допустим  за финансиране ИЕЕ?

* Ясни цели, голямо въздействие, европейска добавена стойност
* Най-малко три партньорски организации от три различни допустими страни.
* Максимално финансиране период 3 години.
* Бюджетът обикновено между € 0.5 - 2.5 млн. евро.

За повече информация посетете:

https://www.ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

 

Действия на АЕЕ по програма „Интелигентна енергия за Европа”

 

ЗАГЛАВИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

КООРДИНАТОР И ДРУГИ ПАРТНЬОРИ

ГОДИНА

Цели

1

Проект „CA EPBD-І и II -” по програма „Интелигентна енергия за Европа- ИЕЕ” за съгласуване на действията по изпълнение на Директива 2002/91/ЕС от Страните Членки,

 

Програма „Интелигентна енергия за Европа”

Координатор- Португалска енергийна агенция АDENE и АЕЕ  и енергийни агенции от всички страни членки на ЕС+Норвегия и Хърватска

2005- 2010

Изготвени национални доклади по напредъка на България, Конкретни препоръки за промени в нормативната уредба. Изпълнението продължава в момента.

2

Проект SUPPORT “Оптимизиране на подпомагащите схеми за възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия, отопление и охлаждане” (SUPPORT_ERS)”

 

Програма „Интелигентна енергия за Европа”

Координатор GTZ Германия , АЕЕ и още 10 други европейски агенции

2007-2010

Анализ и препоръки за подпомагане на производството и използването на ВЕИ в България.

3

Проект „CA ESD” по програма „Интелигентна енергия за Европа- ИЕЕ” за съгласуване на действията по изпълнение на Директива 2006/82/ЕС от Страните Членки,

 

Програма „Интелигентна енергия за Европа”

Координатор Холандска енергийна агенция , АЕЕ и агенциите на всички страни членки на ЕС

2008-2010

Проучване на възможностите за изпълнение на директива 2006/82 в националното законодателство. Изпълнението продължава в момента.

4

Проект” Разработване и внедряване на мерки за повишаване на прозрачността и почтеността в дейността на АЕЕ

Оперативна програма – ОПАК, финансирана от ЕСФ

Европейски социален фонд и АЕЕ

2009-2010

Изграждане и поддръжка на съвременна информационна система .В ход

5

Проект ENERSUPPLY- Енергийна ефективност и ВЕИ - подпомагане на политиките на местно ниво

Програма за транс национално сътрудничество между страните от ЮИЕ

Координатор- община Потенза- Италия , АЕЕ и 12 агенции и организации от страните от ЮИ Европа

2009-2011

Анализ, карти и препоръки за провеждане на успешна регионална политика по ЕЕ и ВЕИ в регионите. В ход.

6

Проект EE IndicatorsБази данни ODYSSEUS, MURE- 2010

Програма „Интелигентна енергия за Европа”

Координатор- АDEME- Франция , АЕЕ и 33 чуждестранни енергийни агенции

2010-2012

Обновяване на европейските бази данни за мерки за ЕЕ и индикатори за ЕЕ, попълване на националната БД и сравнителен анализ със средното европейско ниво. Проектът ще стартира през 2010г.

7

Проект REQUEST- Обновяване на сградите чрез качествено оборудване и стандарти за сертификати за енергийни характеристики

Програма „Интелигентна енергия за Европа”

Координатор- ESТ – Великобритания, АЕЕ и 11 агенции на страни членки на ЕС

2010-2013

Предоставяне на инструменти и техники на собствениците на жилища и професионалистите по обновяване на сградите, касаещи интегрираните вериги за доставка на оборудване, водещи до постигане на ЕЕ. Разработва се и пилотен проект за прилагането на този подход на национално ниво. Проектът ще стартира през 2010 г.

8

Проект ”Насърчаване използването на структурните фондове и кохезионните фондове за енергийни инвестиции в новите страни-членки" (PromoSCene) в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа;

Програма „Интелигентна енергия за Европа”

Координатор- SenterNovem – Холандия, АЕЕ и 9 агенции на страни-членки на ЕС

2007-2009

Повишаване използването на структурните фондове и кохезионните фондове като финансов механизъм за инвестиции в областта на използването на ВЕИ и рационалното използване на енергията в новите страни-членки

9

Проект "Информиране и обучение за рационално използване на енергията чрез интегриран подход - съчетаване на образование, общуване и познания за енергията с цел постигане на устойчиво бъдеще (Kids4Future)"

Програма „Интелигентна енергия за Европа”

Координатор- Enova SF – Норвегия, АЕЕ и 8 агенции на страни-членки на ЕС

2007-2009

Запознаване на децата с проблемите, свързани с климатичните промени и опазването на околната среда, както и възможностите на ЕЕ и ВЕИ за тяхното преодоляване