Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2”

 

 

 

 

 

Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2”

Проектът е продължение на проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“, който приключи успешно в края на 2016 г.
Целта на второто съгласувано действие за Директивата за енергийна ефективност (CA-EED 2) е да насърчи обмена на информация и опит между държавите-членки и други участващи страни (Норвегия) с оглед улесняване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност, включително изпълнението на предвиденото изменение на настоящата директива. Проектът е продължение на CA ESD и CA EED, които подпомагаха държавите-членки при тълкуване на законодателството, възможностите за прилагане и подкрепа чрез подробна информация и достъп до експерти, успешни политики и практики.

Специфичните цели на проекта са:
•    Да се подобри и структурира обмена на информация и опит от националното изпълнение, като същевременно се популяризират концепциите за добри практики в дейностите за подобряване и укрепване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС от страна на държавите-членки.
•    Да се насърчи диалогът между държавите-членки относно общи подходи за ефективното изпълнение на Директива 2012/27/ЕС.
•    Да допълни работата на Комитета на Директива 2012/27/ЕС, подпомагащ Европейската комисия.

Очакваното въздействие на проекта се състои в по-хармонизиран подход и подобрено прилагане на Директивата за енергийна ефективност в държавите-членки, както и в трансфера на добри практики между държавите.

Проектът е структуриран в шест домейна, които обхващат всички членове на директивата, вкл. планиране, мониторинг, проверка и верифициране на енергийните спестявания, финансиране на мерки, информация и обучение, енергийни услуги, одити, ESCO и сертифициране и т.н.:
1.  Схеми и мерки за енергийна ефективност: планиране, мониторинг и проверка и верифициране на енергийните спестявания
2. Обществени сгради и закупуване от публични органи, дългосрочна стратегия за обновяване на сгради
3. Измерване и фактуриране, реакция на търсенето и ефективност на мрежите
4. Енергийни услуги, одити, ESCO и сертифициране
5. Ефективност в енергоснабдяването, високоефективна когенерация и отопление / охлаждане
6. Финансиране на мерки, информация и обучение

CA-EED 2 обединява уникална група от експерти и политици, тя е единствената неформална група с пълно представителство на всички държави-членки и Норвегия и по своята същност предоставя на държавите-членки, на Генерална дирекция ENERGY и на Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME) уникална възможност да общуват  по неформален начин на техническо ниво със съответните експерти от европейските страни. Общността на CA-EED е създадена и развита по време на предходните проекти CA ESD и CA EED, което улеснява намирането на входните точки в държавите-членки. На свой ред пътят е подготвен за двустранно сътрудничество, лесна комуникация, разработване на проекти по "Хоризонт2020", които подпомагат целите и задачите на CA-EED в по-специфични области на прилагането на Директива 2012/27/ЕС, например ENSPOL, MultEE, Energy Efficiency Watch, ODYSSEE / MURE, GPP2020.
Проектът стартира на 15 април 2017 г. и е с продължителност 48 месеца. Той се изпълнява от представители на енергийните агенции и министерства от всички държави-членки и Норвегия. В България проект CA-EED 2 се координира и изпълнява от АУЕР.

Интернет страница на проекта: https://www.ca-eed.eu/

Резюме на резултатите от срещата по проект CA EED в София, 19-20.10.2017 г. (на английски език)

Резюме на резултатите от срещата по проект CA EED във Виена, 22-23.03.2018 г. (на английски език)

Резюме на резултатите от срещата по проект CA EED в Букурещ, 17-18.10.2018 г. (на английски език)

Резюме на резултатите от срещата по проект CA EED в Хелзинки, 19-20.03.2019 г. (на английски език)

Резултати от учебно посещение на тема „Схемата за задължения за енергийна ефективност на Дания, съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“, 21-22 май 2019, Копенхаген (на английски език)

Доклад за въздействието на изпълнението на проект CA-EED за периода 2017-2019 г. (на английски език)

Резюме на резултатите от срещата по проект CA EED в Загреб, 17-18.10.2019 г. (на английски език)

Резюме на резултатите от виртуалната срещата по проект CA EED, 13-15.10.2020 г. (на английски език)

Резюме на резултатите от виртуалната срещата по проект CA EED, 24-25.03.2021 г. (на английски език)

Резюме на резултатите от виртуалната срещата по проект CA EED, 13-14.10.2021 г. (на английски език)