Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности

  „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ - BG16RFOP002-3.003

Наименование на проекта
Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности.


Цел на проекта
Обща цел на проекта е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, както и за увеличени възможности за енергиен мениджмънт на предприятията.
Общата цел ще бъде постигната чрез постигането на следните специфични цели:
1.Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на предприятията по Закона за енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване на обследване за енергийна ефективност, реализиране на мерки за енергийна ефективност и управление на енергията.
2.Стимулиране на пазарните принципи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията, чрез повишаване на доверието в договори с гарантиран резултат (ЕСКО договор) и тяхното популяризиране. Повишаване обема и качеството на предоставяните енергийно-ефективни услуги, разширявайки обхвата им и към МСП.
3.Фокусиране и популяризиране на възможностите за изпълнение на индивидуалните цели по схемата за задължения за енергийни спестявания чрез предлагане на енергийно-ефективни услуги на предприятия и промишлени системи.

Кратко описание на проекта
В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този проект се очаква постигане на положителен ефект за надграждане на капацитета за осъществяване на мерки за ЕЕ и оценка на резултатите от тях, по-ефективно планиране и изпълнение на конкретните политики в областта на ЕЕ и ВЕИ, увеличаване на интереса от крайни ползватели на помощта към мерки за ЕЕ и ВЕИ и повишаване на нивото на информираност на гражданите, като това ще спомогне за постигането на устойчиво енергийно развитие.

Основните дейности по проекта са, както следва:
 Разработване на Методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия,вкл. МСП;
Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 ЗЕЕ и на представители на предприятията вкл МСП по методическите указания;
 Организиране и провеждане на обучения за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС ENISO50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП;
Разработване на ЕСКО договор за предоставяне на енергийно-ефективни услуги в промишлени предприятия вкл. МСП;
Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефект и ползи от повишаване на енергийната ефективност в промишлени предприятия.Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания;
Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи вкл. изграждане на помощен контактен център („Хелп Деск“).


Обща стойност на проекта: 4 107 815.34 лв., от които 3 491 643.04 лв. европейско  и 616 172.30 лв. национално съфинансиране.
Начало: 02.05.2018 г.  
Край:      02.05.2020 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и консултации в процеса на изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки“, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Встъпиталната конференция за представянето на проекта ще се състои на 27.06.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, ул. Екзарх Йосиф №37/вход от към ул. Сердика №11/, конферентна зала - ет. 2.
Прессъобщението за старт на проекта може да прочетете ТУК

Проектът беше официално представен на конференция на 27-ми юни 2018 г. /сряда/ в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие.

ПОКАНА ЗА ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ