ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ

                                                       SEDA_LOGO.jpg

 

Проект: BGENERGY-1.001-0001 "Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи"
Финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ в рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021.
Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие
Партньор от страната донор: Норвежка дирекция за водни ресурси и енергия /НДВРЕ/, Норвегия
Продължителност на проекта: 12 месеца (15.06.2021 г.)
Кратко описание на проекта
Проектът ще даде основни данни за големите схеми за водоснабдяване в България, които се очаква да имат потенциал за комбиниране на водоснабдяването с производство на хидроенергия, чрез подмяна на редуцирвентили в главните водопроводи от водохранилищата до хидроенергийните турбини. След изпълнение на проекта ще бъде създадена база данни включваща хидрология във водосборните зони за определяне на притока, потреблението на вода от резервоарите до водоемите за разпределение на водоснабдяването, средногодишното разпределение на водния поток и потенциалния излишък от вода за допълнително производство на енергия. Проектът се основава на устойчива хидроенергия, чрез съвременни екологични и социални ноу-хау, използвайки оптимално наличния хидроенергиен ресурс с най-ниски отрицателни въздействия. В обхвата на проектните дейности се предвижда задълбочен преглед на настоящите политики, правни и регулаторни рамки, свързани с хидроенергията във водоснабдителните схеми; преглед на съществуващите в МРРБ прединвестиционни проучвания на дружествата за водоснабдяване и канализация; обмяна на опит и добри практики с представители на Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия; провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на експерти по хидроенергия и популяризиране на резултатите чрез информационна кампания.
Цели на проекта
Целта на проекта е да се направи оценка за потенциала на хидроенергията, като възобновяем енергиен източник, чрез проучване на всички аспекти - политически, правни, регулаторни, технико-икономически, както и квалификацията и готовността на експертите по хидроенергия да обеспечат изпълнението на предвидените дейности.Главна цел на проектното предложение е създаване на база данни, включваща оценка на водосбоните зони и документиране на съществуващите технически характеристики на хидроенергийните съоръжения. Проучването ще открои потенциала за производство, разходите и техническите предизвикателства, свързани с реализирането на инструменти за използване на хидроенергийния ресурс. В допълнение ще се анализира необходимостта от иницииране на промени, които да улеснят повишаването на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителни системи. Информацията от проекта ще бъде използвана, за да се насърчат операторите на схеми за водоснабдяване за кандидатстване за помощ от ЕИП за безвъзмездни средства, за да реализират някои от възможностите за производства на енергия.

Анкетен лист за собственици на ВиК дружества

Обобщен доклад „Изграждане/реконструиране и присъединяване на водноелектрическа централа – обобщен преглед на регулаторната рамка“ (Д1)

Резултати от преглед на съществуващите в МРРБ прединвестиционни проучвания на дружествата за водоснабдяване и канализация (Д2)

Доклад с резултати от събиране на данни от ВиК дружествата в страната, съгласно идентифициран контролен списък (Д3)

Брошура на проект BGENERGY-1.001-0001

Презентации от проведен виртуален семинар, организиран съвместно от NVE и АУЕР, 13.04.2021 г.:

1. Hydro Power in water supply (Норвегия)

2. Energy recovery in water supply (Норвегия)

3. HYWER New turbine technology (Норвегия)

4. General review of the energy sector in Bulgaria (АУЕР)

5. Hydropower in Bulgaria, Existing projects (Асоциация Хидроенергия)

6. General conclusions of the activity “Collecting data on potential sites for hydropower in water supply systems in Bulgaria” (АУЕР)

 

Материали от проведените обучения на хидроексперти, май 2021 г.:

 1. Видове възобновяеми източници на енергия, съчетаващи водоснабдяване и производство на хидроенергия, приложими в България (презентация)

2. Видове възобновяеми източници на енергия, съчетаващи водоснабдяване и производство на хидроенергия, приложими в България (лекционен материал)

3. Възможности за безвъзмездно финансиране от ЕИП на проекти, свързани с реализирането на хидроенергийния потенциал в съществуващи системи за водоснабдяване

4. Представяне на резултатите от направените анализи и идентифицирания потенциал за реализация на проекти

5. Минимални критерии за идентифициране и подбор на проектни предложения. Необходими предварителни дейности за подготовка на проектите

 

Презентации от конференция за представяне на резултатите от проекта, 08.06.2021 г.

1. Представяне на проект BGENERGY-1.001-0001 – цели и постигнати резултати

2. Представяне на резултатите от направените анализи и идентифицирания потенциал за реализация на проекти

3. Основни констатации от анализа на събраните данни от ВиК дружествата (на английски език)

4. Норвежкият опит за използване на хидроенергия във водоснабдителни системи в експлоатация (на английски език)

5. Представяне на примери за възможности за оползотворяване на хидроенергийния потенциал в български ВиК дружества (на английски език)

Проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на сградите V – CAV_EPBD"
по грантово споразумение № 820497 в рамките на „Хоризонт 2020“ – европейска рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.)

CA EPBD е съвместна инициатива между държавите членки на ЕС и Европейската комисия. В нея участват представители на националните министерства или свързаните с тях институции, които отговарят за подготовката на техническата, правната и административната рамка за Директивата относно енергийните характеристики на сградите (2010/31/ЕС) във всяка страна членка на ЕС, плюс Норвегия. Целта е да се подобри обмена на информация и опит от националното траспониране и прилагане на това важно европейско законодателство.
Съгласуваното действие (CA EPBD) се отнася до Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) (EPBD). То има за цел да допринесе за намаляване на потреблението на енергия в европейските сгради чрез обмен на знания и най-добри практики в областта на енергийната ефективност и енергийните спестявания между всички 28 страни членки на ЕС плюс Норвегия.
EPBD е крайъгълен камък в законодателството на ЕС и е разработена с цел реализиране на потенциала за спестяване в сградите, като се има предвид, че те потребяват почти 40% от енергията в ЕС. Следователно, пълното и ефективно транспониране на тази директива е от основно значение за постигането на целите на ЕС за енергоспестяване и за намаляване на емисиите на парникови газове. EPBD се счита за важен законодателен компонент в политиката на ЕС за енергийна ефективност и беше приет, за да допринесе за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото, гарантирането на сигурността на доставките на енергия и подобряването на конкурентоспособността.
Инициативата CA EPBD стартира през 2005 г. Настоящата ѝ пета фаза започна на 1 май 2018 г. и ще продължи до 30 април 2022 г. и има за цел транспониране и прилагане на Директива 2018/844/ЕС, изменяща EPBD.
Дейността по проекта се организира на редовни пленарни срещи между националните екипи, събирайки заедно 120 участници от 29 страни. Тези срещи се съпровождат от други мерки за подобряване на комуникацията, включително уеб-платформа и национални доклади.
Участник в проекта от българска страна е Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
CA EPBD е получило финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.
За повече информация: www.epbd-ca.eu

 Проект “ODYSSEE-MURE, Мониторинг на Европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“ и на изпълнението на политиките” 2019-2021

Проект “ODYSSEE-MURE, Мониторинг на Европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“ и на изпълнението на политиките” стартира през юни 2019 година, финансира се по програма Horizon2020 и е с продължителност 30 месеца.
Основните цели на ODYSSEE MURE 2019-2021 са:
- Предоставяне на актуализирана информация за показателите за енергийна ефективност чрез базата данни ODYSSEE и нейните инструменти за индикатори
- Преработена и актуализирана база данни MURE относно мерките на политиките и нейните инструменти
- Включване влиянието на обществените тенденции, които могат да увеличат или намалят потреблението на енергия (като възходящи ефекти, споделена икономика, цифрова икономика)
- Предоставяне на иновативно обучение и дидактически документи за повишаване на капацитета на националните, регионалните и местните администрации в областта на мониторинга на енергийната ефективност и оценката на въздействието
- Предоставяне на подкрепа за държавите-членки при разработване на показатели за европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“
- Разширение на оценката на въздействието на енергийната ефективност до ползите в по-широк смисъл
- Подкрепа на националните правителствата с информация за конкретни политики за енергийна ефективност и за борба с енергийната бедност

Настоящият проект има нова обща тема: „Подкрепа на публичните органи за прилагане на целите на Енергийния Съюз/Подпомагане изпълнението на ревизираната Директива 2012/27/ЕС ” и нови актуални теми: европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“, борба с енергийната бедност, принцип на достатъчността, актуализирани индикатори, продължаване измерването на ползите от енергийната ефективност в по-широк смисъл.

Мрежа от 36 партньори от 31 държави участват в проекта ODYSSEE MURE (Нови партньори: Сърбия и Швейцария, ECEEE), обикновено национални агенции за ефективност или техни представители в рамките на Европейската енергийна мрежа (EnR).
АУЕР е партньорът по проекта от България.

Интернет страница на проекта: https://www.odyssee-mure.eu/
    База данни с индикатори ODYSSEE: https://www.indicators.odyssee-mure.eu/
    База данни с политики и мерки MURE: https://www.measures-odyssee-mure.eu/

Презентации от национален семинар по проект ODYSSEE-MURE, 28.09.2021 г.

1. База данни MURE с политики за енергийна ефективност
    2. Индикатори за енергийна ефективност. База данни ODYSSEE
    3. Състояние и тенденции в енергийната ефективност в България

Проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на сградите IV” (CAIV_EPBD)

Прочети още...

Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна ефективност подпомагащ вземането на решения“

Прочети още...

Проект „Повишаване квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията ”


 Наименование на проекта: „Повишаване  на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно  и ефикасно изпълнение на задълженията”.
Финансиране: Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси””, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Прочети още...

Проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ”

Прочети още...

Проект “Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 бр

Прочети още...

Проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”

OPK baner 1 Наименование на проекта: Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност

Финансиране на проекта: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”, по приоритетна ос 4 “ Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”,  Област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”.

Обща цел на проекта: Да се повиши институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Специфични цели на проекта:

•    Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на задължените по Закона за енергийна ефективност лица и на АУЕР, чрез повишаване на институционалния й капацитет. Увеличаване на обема и качеството на енергийните услуги и извършвания от АУЕР контрол.
•    Увеличаване на обема на привлечените инвестиции в изпълнението на политиката по енергийна ефективност. Увеличаване на обема, качеството и икономическата рентабилност на изпълняваните мерки по енергийна ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Целеви групи:

1.    Директно въздействие:
•    Всички задължени лица, които имат индивидуални цели за енергийни спестявания – ще могат да изпълнят определените им цели за енергийни спестявания по икономически най-ефективния за тях начин.
•    Фирми за енергийни услуги – ще получат възможност да намалят цените на услугите, които предлагат на крайните потребители за сметка на приходи от продажбата на „бели” сертификати на задължените лица
•    Фирми за енергийни обследвания на сгради и промишлени системи – ще се увеличи броят на обследванията, тъй като тези фирми ще доказват реализираните енергийни спестявания
•    АУЕР – ще се повиши качеството и ще се облекчи контрола на задължените лица и фирмите за обследване на сгради и промишлени системи

2.    Индиректно въздействие:
Ще се увеличи обема и качеството на изпълняваните мерки по енергийна ефективност в промишлените предприятия, вследствие на:
•    Повишаване на компетентността на енергийните мениджъри на промишлени системи, задължени лица по ЗЕЕ и изграждане капацитет за енергийни мениджъри на промишлени системи, извън обхвата на ЗЕЕ
•    Участие на други заинтересовани фирми и граждани

Обхват на проекта – дейности:
1.    Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми

2.    Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания

3.    Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни и рекламни материали

4.    Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията

5.    Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50001

6.    Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност

7.    Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност

8.    Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта

9.    Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта

10.    Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки

11.    Организация и управление на проекта

12.    Одит на проекта

13.    Визуализация и публичност на дейностите по проекта


Период на изпълнение на проекта - 24 месеца.

На 05.11.2014 г. се проведе конференция за представяне на проекта.

Презентации от проведената конференция:

Информационни кампании за популяризиране на финансовия механизъм за търговия с бели сертификати

На 23.07.2015 г. се проведе конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта – информация и презентации

Проект „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници”

Прочети още...

Още статии ...

  1. Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“
  2. Проект "Мониторинг на европейските и националните индикатори за енергийна ефективност" (ODYSSEE MURE 2012)
  3. Проект "Съгласувани действия по хармонизиране на директива за ЕЕ при крайното потребление" (CА-ESD)
  4. Проект „Съгласувателни действия по прилагане на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите – EPBD III“
  5. Проект REQUEST "Обновяване на сгради чрез качествени Механизми, Оборудване и Стандарти за Сертификати за енергийни характеристики" по Програма "Интелигентна енергия за Европа"
  6. Проект "Разработване и внедряване на мерки за повишаване на прозрачността и почтеността в дейността на АЕЕ"
  7. Проект SUPPORT ERS
  8. "GROUND-REACH" - Интелигентна енергия за Европа
  9. Проект "Деца за бъдеще" (kids4future)
  10. Проект "Energy Path - Електронна образователна платформа за новите поколения в областта на устойчивата енергия"