Проект "GROUND-REACH" - Интелигентна енергия за Европа
 
Проектът "Постигане на целите на Киото посредством широко въвеждане на земносвързаните термопомпи в застроените площи" "GROUND-REACH",  който стартира на  01.01.2006 в рамките на програмата Интелигентна енергия за Европа, обединява усилията на 21 партниращи организации и бе координиран от гръцката агенция за ВЕИ - КРЕС.

Финансирането на "GROUND-REACH"  се осъществява 40% от ЕК по програма Интелигентна енергия за Европа и 60% от бюджета на АЕЕ.

Основна цел на проектът GROUND-REACH е да подпомогне ефективно осъществяването на политиката на ЕС за краткосрочно- и дългосрочно проникване на пазара на земносвързаните термопомпи, чрез анализ на пазара за земносвързаните термопомпи и осигуряване на най-добрите цени, основните насоки за местните/областните власти и основните професионални групи, конференции, срещи, интернет страница, брошура и други инструменти за подпомагане. Това ще улесни: по-добро разбиране на заслугите и ползите от земносвързаните термопомпи и тяхната значимост и важност за изпълнение на целите на политиката на Общността във връзка с целите от Kyoto и  директивата за енергийните характеристики на сградите. Една повишена осведоменост, подобрено познание и възприемане на технологията на земносвързаните термопомпи сред ключовите европейски професионални групи за краткосрочно пазарно проникване.

Сред по-важните изпълнени дейности по "GROUND-REACH" са:

- подготвен и обработен е  въпросник до производители и потребители на земносвързани термопомпи, с цел изготвяне на анализ за потенциала на инсталираните в страната термопомпи
- подготвени са анализ и препоръки  към  законодателството в областта на използване на геотермалната енергия
- подготвен е анализ на съществуващия сграден фонд
- проведен е национален семинар на 23.04.2007, с участието на  представители на финансови институции, министерства и общини, браншови организации, неправителствени организации и фирми
- разработен е въпросник за  бариерите пред внедряването на земносвързаните термопомпи.
- отпечатана и разпространена е информационна брошура.
- отпечатан и разпространен е постер-плакат, съвместно с координаторите–КРЕС, Гърция.

Представяне на резултатите от проекта на конференции и семинари, като пример за добри практики.

Проектът GROUND-REACH", чиято продължителност е три години, приключи на 31.12.2008 и бе одобрен от Европейската Комисия през 2009.

www.groundreach.eu

 

groundreach2.png