Проект "Съгласувани действия по хармонизиране на директива за ЕЕ при крайното потребление" (CА-ESD)

От 2007 г. Европейската Комисия стартира проект за съгласувани дейности по внедряването на Директива 2006/32/ЕК относно "Енергийната ефективност при крайното потребление и енергийните услуги" (CA-ESD) в рамките на Програма «Интелигентна енергия за Европа», където от българска страна бе номинирана да участва АЕЕ.

Основните цели на проекта са:

  • да подпомогне разпространението на информацията и опита от прилагането на директива 2006/32/ЕС за енергийната ефективност при крайното потребление и предоставянето на енергийните услуги /ESD/ в отделните страни-членки на ЕС и да популяризира добрите практики при прилагане на мерки за повишаване на ЕЕ
  • да създаде благоприятни условия за ускорено сближаване на националните процедури за изчисляване на енергийните спестявания във връзка с изпълнение на националните индикативни цели
  • да подпомогне работата на EDMC комитета към ЕК /чл.16 от директива 2006/32/ЕС/ и РГ към него за методите за изчисляване на ЕЕ „отгоре-надолу" и „отдолу-нагоре", както и да съдейства на Европейския комитет по стандартизация за създаване на единни европейски CEN стандарти.

Участието на АЕЕ в този проект доведе до успешното хармонизиране на тази Директива в нашето законодателство, като в периода на изпълнение на проекта бяха направени редица промени в българското законодателство- нов Закон за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, ноември 2008 г. и Наредбите към него, през април 2009 г. Изготвени са два национални доклада – по транспониране и по изпълнение на директивата. Предстои организиране на последната среща, която ще се проведе в София през март 2011 г. АЕЕ ще окаже съдействие на координаторите по провеждане на срещата – избор на място за работната среща, хотел, зала и др.

Проектът приключва през май 2011 г., но се очаква ЕК да одобри продължение с още 3 години - 2011-2013 г.