Проект „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници”

banner232 AUER Наименование на проекта: Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници

Финансиране на проекта: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

Обща цел на проекта: Гарантиране на модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на възобновяемите източници на енергия (ВИE) чрез прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии и осигуряване на оперативна съвместимост.

Специфични цели на проекта:

•    По-добро административно обслужване в сферата на производството, потреблението и потенциала на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) от страна на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) чрез оптимизиране на процесите и въвеждане на информационна система в изпълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)
•    Спестяване на време и средства на инвеститорите и потребителите и гарантиране на прозрачност относно предоставяните от АУЕР услуги за възобновяеми източници на енергия (ВИЕ) в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE
•    Подобряване координацията в дейностите на АУЕР с други държавни и общински администрации при изпълнение на нормативните задължения, свързани с дейностите по оценка на потенциала, производството и потреблението на ЕВИ
•    Повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса, включително на гражданите в неравностойно положение, повишаване на общественото доверие към АУЕР и насърчаване на активното участие на обществото в процесите на вземане на решения и контрол по въпросите на ЕВИ

Целеви групи:

•    Служителите от АУЕР
•    Гражданите и бизнеса
•    Държавни и общински администрации

Обхват на проекта – дейности:
1.    Управление на проекта. Организация на дейността на екипа. Процедури по ЗОП. Наблюдение и контрол на проектните дейности и действия за превенция на рисковете за изпълнение на проекта. Отчети.
2.    Анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към АУЕР в сферата на ВИE и информационното им обезпечаване.
3.    Проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба (ЗЕВИ, ЗДПД, ЗЕУ и др.).  
4.    Изграждане на Национална геобазирана информационна система за потенциала, производството и потреблението (ППП) на ЕВИ.
5.    Въвеждане на електронни административни услуги за ВИЕ.
6.    Обучение на служителите от АУЕР, централната, областните и общински администрации.
7.    Доставка и монтаж на хардуерни сървъри.
8.    Дейности за информация и публичност. Провеждане на информационна кампания.
9.    Одит и финален одитен доклад.

Период на изпълнение на проекта - 18 месеца.

На 31.01.2013 г. в гр. София беше проведена конференция за представяне на проекта, с който

Агенция за устойчиво енергийно развитие въвеждат нова информационна система за административно обслужване

Презентации от проведена конференция за представяне на проекта, 31.01.2013 г.:

На 18.04.2013 г. от 10,00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 ( вход откъм ул. „Сердика” №11), ет.2, зала 3  ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените  предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет : "Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър" в изпълнение на договор № 12-32-1/21.11.2012 г.. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
 

На 18.05.2013 г. от 10.00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37, ет. 2, зала 3, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър”.

На 23.07.2013 г. /вторник/ от 9.00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37, ет. 2, зала 3, Комисия, назначена от Изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие, ще разгледа офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър”.
На откритото заседание на комисията право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

След провеждане на процедурата по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър" бе избран консорциум  „МАП РИАЛ” ДЗЗД като изпълнител на Дейности от 2 до 7 от проекта. На 15.10.2013 г. е сключен договор с „МАП РИАЛ” ДЗЗД.

На 14.07.2014 г. беше извършено окончателно приемане на изпълнението на дейности от 2 до 7 от проекта от  Консорциум „МАП РИАЛ“ ДЗЗД.

На 18.07.2014 г. в гр. София беше проведена конференция за представяне на резултатите от проекта. За събитието бяха изпратени покани до всички целеви групи на АУЕР – министерства, областни администрации, общински администрации и компании, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници и техни браншови организации.
На конференцията АУЕР представиха информационна платформа за модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на ВИЕ