Проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”

OPK baner 1 Наименование на проекта: Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност

Финансиране на проекта: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”, по приоритетна ос 4 “ Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”,  Област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”.

Обща цел на проекта: Да се повиши институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Специфични цели на проекта:

•    Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на задължените по Закона за енергийна ефективност лица и на АУЕР, чрез повишаване на институционалния й капацитет. Увеличаване на обема и качеството на енергийните услуги и извършвания от АУЕР контрол.
•    Увеличаване на обема на привлечените инвестиции в изпълнението на политиката по енергийна ефективност. Увеличаване на обема, качеството и икономическата рентабилност на изпълняваните мерки по енергийна ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Целеви групи:

1.    Директно въздействие:
•    Всички задължени лица, които имат индивидуални цели за енергийни спестявания – ще могат да изпълнят определените им цели за енергийни спестявания по икономически най-ефективния за тях начин.
•    Фирми за енергийни услуги – ще получат възможност да намалят цените на услугите, които предлагат на крайните потребители за сметка на приходи от продажбата на „бели” сертификати на задължените лица
•    Фирми за енергийни обследвания на сгради и промишлени системи – ще се увеличи броят на обследванията, тъй като тези фирми ще доказват реализираните енергийни спестявания
•    АУЕР – ще се повиши качеството и ще се облекчи контрола на задължените лица и фирмите за обследване на сгради и промишлени системи

2.    Индиректно въздействие:
Ще се увеличи обема и качеството на изпълняваните мерки по енергийна ефективност в промишлените предприятия, вследствие на:
•    Повишаване на компетентността на енергийните мениджъри на промишлени системи, задължени лица по ЗЕЕ и изграждане капацитет за енергийни мениджъри на промишлени системи, извън обхвата на ЗЕЕ
•    Участие на други заинтересовани фирми и граждани

Обхват на проекта – дейности:
1.    Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми

2.    Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания

3.    Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни и рекламни материали

4.    Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията

5.    Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50001

6.    Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност

7.    Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност

8.    Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта

9.    Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта

10.    Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки

11.    Организация и управление на проекта

12.    Одит на проекта

13.    Визуализация и публичност на дейностите по проекта


Период на изпълнение на проекта - 24 месеца.

На 05.11.2014 г. се проведе конференция за представяне на проекта.

Презентации от проведената конференция:

Информационни кампании за популяризиране на финансовия механизъм за търговия с бели сертификати

На 23.07.2015 г. се проведе конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта – информация и презентации