Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“ стартира през 2013 г. с цел подпомагане транспонирането и изпълнението на Директивата за енергийна ефективност във всички страни членки и в Норвегия.

Чрез осигуряване на доверен форум за обмяна на опит и сътрудничество, CA EED позволява на страните да обменят добри практики и успешни подходи при прилагането на Директивата.

Проект CA EED се финансира от Програма „Интелигентна енергия за Европа“ и надгражда проект CA ESD “ Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 2006/32/ЕС”.

По-конкретно, целите на CA EED са насочени към засилване и структуриране на обмена на информация и на опит от прилагането на Директивата на национално равнище и същевременно към насърчаването на развитието на концепции за добри практики в дейностите за изпълнението на Директивата за енергийна ефективност от държавите-членки.

Работата по проект CA EED е структурирана в осем основни теми:
1.    Национални планове за действие по ЕЕ и годишни отчети за постигнатите енергийни спестявания.
2.    Публичен сектор – публични сгради и публични обществени поръчки.
3.    Достъп до информация за отчитането и фактурирането, изисквания към мрежите и развитие на мрежите.
4.    Фондове и финансиране на енергийната ефективност.
5.    Енергийни услуги и ESCO услуги, енергийни одити, разрешаване на административни бариери.
6.    Информационни кампании за потребителите, обучения и сертифициране.
7.    Ефективност на енергийните доставки, високо ефективна когенерация и отопление/охлаждане.
8.    Схеми за задължение по енергийна ефективност, оценка на въздействието на допустимите мерки.

Интернет страница на проекта: https://www.ca-eed.eu/

Окончателни серийни доклади по основните теми на проекта за периода 2013-2016 г.:
1. Основна тема 1 - Национални планове за действие по ЕЕ и годишни отчети за постигнатите енергийни спестявания
2. Основна тема 2 - Публичен сектор – публични сгради и публични обществени поръчки
3. Основна тема 3 - Достъп до информация за отчитането и фактурирането, изисквания към мрежите и развитие на мрежите
4. Основна тема 4 - Фондове и финансиране на енергийната ефективност
5. Основна тема 5 - Енергийни услуги и ESCO услуги, енергийни одити, разрешаване на административни бариери
6. Основна тема 6 - Информационни кампании за потребителите, обучения и сертифициране
7. Основна тема 7 - Ефективност на енергийните доставки, високо ефективна когенерация и отопление/охлаждане
8. Основна тема 8 - Схеми за задължение по ЕЕ, оценка на въздействието на допустимите мерки

Окончателен обобщен сериен доклад за изпълнението на проекта за периода 2013-2016 г.