Проект “Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 бр

 Банер 2

Наименование на проекта: “Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги”

Финансиране: Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос III: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

Обща цел на проекта: Постигане на комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите за енергийна ефективност за целите на автоматизирания обмен

Специфични цели на проекта:
•    Осигурен автоматичен обмен на информация и данни;
•    Намалено време за предоставяне на 4 броя административни услуги;
•    Намалена административна тежест върху потребителите на услуги на АУЕР

Целеви групи:
•    Администрацията на АУЕР;
•    Граждани и бизнес

Дейности по проекта:
Дейност 1: Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на промишлени системи с възможност за предоставяне на 4 бр. административни услуги по електронен път, вкл. електронно плащане;
Дейност 2: Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на информацията от задължените лица за обезпечаване на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация от електронните регистри;
Дейност 3: Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на промишлени системи с централните системи на електронното управление и въвеждане на 4 бр. електронни административни услуги в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС;
Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в АУЕР;
Дейност 5: Дейности за информация и публичност;
Дейност 6: Одит;
Дейност 7: Управление на проекта;
Дейност 8: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП.

Срок за изпълнение: 12 месеца.

На 15.12.2014 г. се проведе конференция за представяне на проекта.

Презентация от проведената конференция:

Надграждане на електронните регистри по ЗЕЕ

На 24.08.2015 г. се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта – информация и презентации