Проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ”

Банер ОПАК

 Наименование на проекта: „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ”.

Финансиране: Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”.

Обща цел на проекта: Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие и избягване на дублиращи се функции.

Специфични цели на проекта:
•    Подобряване на обслужването и удовлетвореността на потребителите на услуги на АУЕР в следствие на извършен функционален анализ;
•    Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;
•    Задаване на ясна визия за администрацията чрез изготвяне на стратегия за организационно развитие.

Целеви групи:
•    Администрацията на АУЕР.

Дейности по проекта:
Дейност 1: Организационна диагностика на АУЕР чрез извършване на функционален анализ;
Дейност 2: Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в АУЕР;
Дейност 3: Изготвяне на стратегия за организационно развитие на АУЕР;
Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в АУЕР;
Дейност 5: Информация и публичност;
Дейност 6: Управление на проекта;
Дейност 7: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП.

Срок за изпълнение: 12 месеца.

На 26.10.2015 г. се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта – информация и презентация