Проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на сградите IV” (CAIV_EPBD)


Съгласуваните действия по прилагане на директивата относно енергийните характеристики на сградите (CA EPBD) допринасят за намаляване на енергийното потребление в европейските сгради чрез обмяната на познания и добри практики в областта на енергийната ефективност и енергийните спестявания между 28-те страни членки на ЕС и Норвегия.
Директивата относно енергийните характеристики на сградите е крайъгълен камък в европейското законодателство и беше разработена с цел оползотворяване на потенциала за енергийни спестявания в сградите, като се има предвид, че те потребяват почти 40% от енергията в ЕС. Следователно, пълното и ефективното транспониране на тази директива е от изключително значение за постигането на европейските цели за енергийни спестявания и намаляване на емисиите на парникови газове. Директивата относно енергийните характеристики на сградите се счита за важен законодателен компонент в европейската политика за енергийна ефективност и бе приета, за да допринесе за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото, гарантирането на сигурността на доставките на енергия и подобряването на конкурентоспособността.
CA EPBD е съвместна инициатива между европейските страни-членки и Европейската комисия. В нея участват представители на националните министерства или свързани с тях институции, на които е възложена подготовката на техническата, правната и административната рамка за Директивата относно енергийните характеристики на сградите (2002/91/EК) и нейната преработена версия  (2010/31/EК) във всяка страна-членка на ЕС плюс Норвегия. Целта е да се подобри обмяната на информация и опит от националното транспониране и прилагане на това важно европейско законодателство.
Първото CA EPBD стартира през 2005 г. и приключи през юни 2007 г. Втората фаза последва непосредствено след първото CA EPBD, а третата фаза бе осъществена от 2011 г. до 2015 г.
Настоящият проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на сградите IV“ (CAIV_EPBD) ще се осъществява от октомври 2015 г. до март 2018 г. и цели транспонирането и прилагането на преработената версия на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Дейността по проекта се организира на редовни срещи между националните екипи, събирайки заедно 120 участници от 29 страни. Тези срещи се съпровождат от други мерки за подобряване на комуникацията, включително уеб-платформа и национални доклади. Участник в проекта от българска страна е АУЕР.
Проектът CAIV_EPBD се финансира от рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации Хоризонт 2020.

За повече информация : www.epbd-ca.eu

Book: 2016 – Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) – Featuring Country Reports