Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – 01.03.2015г.- 31.03.2015г.


Освободени гаранции за участие:
Обособена позиция № 1:
09.03.2015г.:чл.61, ал.1 – Обединение„Информационни системи”- след обжалване и посочване на банкова сметка от участника.