Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.08.2015г.

28.08.2015г. на основание чл.9, ал.3 от договор № 05/17.02.2015г. – освободена гаранция за изпълнение в размер на 13 705,95 лв.