Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 02.12.2015г.

На 30.11.2015г. по открита процедура с предмет: „Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност. Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи: IT и друго оборудване, софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау” необходими за целите на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”, в изпълнение на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, подприоритет 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ по ОП РКБИ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор № BG161PO003-4.3.03-0001-С0001/08.10.2013 г. за обособена позиция № 1 е извършено окончателно  плащане в размер на 456 977,44 лв. на "Консорциум за информационни услуги 2014" ДЗЗД на основание фактура с № 2/27.07.2015г.Банковата гаранция не е възстановена, поради изтичане на срока й и отказ на изпълнителя да я получи.