Актуални обществени поръчки Актуални обществени поръчки

ЗОП-2018-007/03.10.2018 г.

ЗОП-2018-007/03.10.2018 г. Открита процедура с предмет: „Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи, вкл. изграждане на помощен контактен център („Хелп Деск“), по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Решение

Обявление

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Заявление за участие – образец

ЕЕДОП

Техническо предложение – образец

Списък на персонала - образец

Ценово предложение – образец

Проект на договор

Разяснение № 1 по документацията

Разяснение № 2 по документацията

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОП-2018-006/03.10.2018 г.

ЗОП-2018-006/03.10.2018 г. Публично състезание с предмет: „Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Решение

Обявление

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Заявление за участие – образец

ЕЕДОП

Техническо предложение – образец

Списък на персонала - образец

Ценово предложение – образец

Проект на договор

Разяснение № 1 по документацията

Разяснение № 2 по документацията

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор

 

 

ЗОП-2018-005/28.09.2018 г

ЗОП-2018-005/28.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Решение

Обявление

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Заявление за участие – образец

ЕЕДОП

Техническо предложение – образец

Списък на персонала - образец

Ценово предложение – образец

Проект на договор

Разяснение № 1 по документацията

Разяснение № 2 по документацията

Разяснение № 3 по документацията

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОП-2018-004/28.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятията, вкл. МСП, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Решение

Обявление

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Заявление за участие – образец

ЕЕДОП  

Техническо предложение – образец

Списък на персонала - образец

Ценово предложение – образец

Проект на договор

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - "Зелено управление" ООД

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - Консорциум "Енергийни консултанти 2018"

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - ДЗЗД "Обединение за обучение на енергийни консултанти"

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор

 

 

 

 

 

 

 

ЗОП-2018-003/03.09.2018 г.

ЗОП-2018-003/03.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Разработване на Методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, вкл. МСП, извършване на оценка за енергийни спестявания с цел придобиване на Удостоверение за енергийни спестявания“ по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.

Решение

Обявление

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Заявление за участие – образец

ЕЕДОП

Техническо предложение – образец

Списък на персонала - образец

Ценово предложение – образец

Проект на договор

Разяснение №1 по документацията

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Доклад

Решение

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор

 

 

 

 

 

ЗОП-2018-002/03.09.2018 г.

ЗОП-2018-002/03.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Разработване на примерни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за предоставяне на енергийно-ефективни услуги за изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Решение

Обявление

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Заявление за участие – образец

ЕЕДОП

Техническо предложение – образец

Списък на персонала - образец

Ценово предложение – образец

Проект на договор

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор